Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
 

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Tietoa tiedekunnasta:

Osoite:

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 5 A, 2. krs
(Minerva-talon uusi puoli)
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Yhteystiedot >>

Palaute:

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Opettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallinnan vaatimukset) kuitenkin vaihtelevat oppilaitoksittain. Jos tavoitteena on saada kelpoisuus esimerkiksi aineenopettajaksi perusopetukseen (peruskoulut) tai lukioon, opettajan pedagogisiin opintoihin hakeutuvan on hyvä jo koulutukseen haettaessa varmistaa, että hänen opintonsa täyttävät kelpoisuusvaatimukset perusopetuksessa tai lukiossa myös opetettavien aineiden osalta.

Opettajan virkoihin haettaessa kelpoisuus on usein opetettavien aineiden osalta todistettava ao. tiedekunnan antamalla todistuksella tai vastaavuustodistuksella. Todistuksen antaa sen yliopiston tiedekunta, jossa opetettavan aineen opinnot on suoritettu, mikäli siellä on aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto tai koulutusohjelma/koulutus. Muussa tapauksessa todistuksen antaa sellainen yliopisto, missä ko. opintoja voi suorittaa. (ks. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 ja Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta 865/2005 sekä Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 256/95)

Opettajan pedagogiset opinnot ovat 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (cum laude approbatur -arvosana). Opinnot sisältävät kasvatustieteen ja ainedidaktiikan teoriaopintoja sekä käytännön opetusharjoittelua (praktikum-opintoja)

Opettajan pedagogiset opinnot tutkinto-opiskelijoille

Helsingin yliopiston biotieteellisen, humanistisen, käyttäytymistieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista hakea opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin ja sisällyttää ne tutkintonsa sivuaineeksi. Hakuaika päättyy vuosittain helmi-maaliskuun vaihteessa ja ainetiedekunnissa tarkastetaan hakuedellytysten täyttyminen. Valintaprosessista vastaa käyttäytymistieteellinen tiedekunta.

Vuoden 2008 haku päättyy 3.3.2008 klo 16.15.

Valintaperusteet ja hakulomake >>
 

Opettajan pedagogisten opintojen hakuinfo Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille (kasvatustieteet/pedag., erityisped., varhaiskasvatus, psykologia, fonetiikka ja logopedia) järjestetään hakuinfo torstaina 31.1.2008 klo 14.15-15.45. Paikka on Minervan uuden puolen sali K113.

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Hakuedellytyksenä ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi ovat vähintään 60 opintopisteen (35 ov:n) laajuiset opinnot aineessa, jossa hakija aikoo suorittaa opetusharjoittelun.

Vuoden 2008 haku päättyy 3.3.2008 klo 16.15.

Valintaperusteet ja hakulomake >>

Suoravalinta

Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan voi hakea ns. suoravalinnan kautta suorittamaan maisterin tutkintoa matematiikassa, fysiikassa tai kemiassa. Valintakokeessa hyväksytyt valitaan oman tiedekuntansa ohella myös käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot. Tarkempia tietoja suoravalinnasta saa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliasta.

Koulutusvaihtoehdot

Helsingin yliopistossa on mahdollista suorittaa opetusharjoittelu sekä perusopetuksessa ja lukiossa että aikuisopetuksessa. Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot edellyttävät yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua. Aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot antavat valmiuksia toimia erityisesti aikuisoppilaitosten opettajan tehtävissä. Opetettava aine voi tällöin olla myös muu kuin perusopetuksen tai lukion opetettava aine. Aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot on mahdollista suorittaa yhdessä lukuvuodessa monimuoto-opintoina. Molemmissa koulutusvaihtoehdoissa suoritetut opinnot tuottavat saman pedagogisen kelpoisuuden.

Opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa myös kaksikielisinä. Hakijalla tulee tällöin olla erinomainen ruotsin kielen hallinta ja hyvä suomen kielen taito. Täysin ruotsinkielinen aineenopettajan koulutus järjestetään Åbo Akademin Vaasan opettajankoulutusyksikössä.

Rinnastuspäätöksen perusteella hakevat

Jos henkilö on suorittanut tutkintonsa ulkomailla ja saanut Opetushallituksen rinnastamispäätöksen, jossa todetaan tutkinnon vastaavan suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa, hän voi hakea suorittamaan erilliset opettajan pedagogiset opinnot. Erillistä kiintiötä rinnastuspäätöksen saaneille ei olevaan kaikki osallistuvat samaan valintamenettelyyn.

Vuoden 2008 haku päättyy 3.3.2008 klo 16.15.

Valintaperusteet ja hakulomake >>


OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN
OPINTO-OIKEUDEN VOIMASSAOLO

Oheinen asia koskee perustutkinto-opiskelijoita,
jotka ovat saaneet tai saavat opinto-oikeuden perus-
ja lukio-opetuksen tai aikuisopetuksen tehtäviin
suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op/35 ov),
mutta eivät suorita kyseisiä opintoja loppuun ennen kuin
valmistuvat maisteriksi eivätkä näin ollen sisällytä
opettajaopintoja perustutkinnon sivuaineeksi.
 

Tiedoksi, että käyttäytymistieteellinen tiedekunta
teki 21.11.2006 päätöksen, jolla rajattiin opiskelijan
oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot
loppuun sen jälkeen, kun opiskelija on valmistunut
maisteriksi omasta tiedekunnastaan.
 
Opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyn
tutkinto-opiskelijan opinto-oikeus on voimassa niin
kauan kuin hänen maisterin tutkinnon suoritusoikeutensa
on voimassa. Tähän saakka opiskelija on voinut hakea
käyttäytymistieteelliseltä tiedekunnalta opinto-oikeutensa
muuttamista erillisten opintojen suoritusoikeudeksi, mikäli
opiskelija on valmistunut maisteriksi ennen kuin opettajan
pedagogisten opintojen opintokokonaisuus on suoritettu
loppuun. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta on tällöin
yleensä myöntänyt opiskelijalle määräaikaisen, maksuttoman
erillisopinto-oikeuden.
 
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta teki 21.11.2006
päätöksen, jonka mukaan opettajan pedagogisten
opintojen opinto-oikeuden siirtoanomus erillisten
opintojen suoritusoikeudeksi tulee tehdä vuoden
kuluessa maisterin tutkinnon suorittamisesta.
Tämän jälkeen siirtoa ei voi enää hakea, vaan opinto-oikeus
katsotaan menetetyksi. Mikäli henkilö haluaa suorittaa
opettajan pedagogiset opinnot, tulee hänen hakea tutkinnon
suorittaneille tarkoitettuihin erillisiin opettajan pedagogisiin
opintoihin uudelleen normaalin opiskelijavalinnan kautta.
 
Lisäksi käyttäytymistieteellinen tiedekunta päätti, että jo
valmistuneiden opiskelijoiden osalta siirtohakemuksen
jättämisessä on kahden vuoden siirtymäaika 31.12.2008
asti. Ennen 21.11.2006 valmistuneiden opiskelijoiden,
joilla pedagogiset opinnot ovat jääneet kesken, osalta
tiedekunta voi vielä tehdä harkinnanvaraisia siirtopäätöksiä
siirtymäajan kuluessa. Kuitenkin niiden, jotka valmistuvat
maisteriksi 21.11.2006 jälkeen, aikarajauspäätös astuu
voimaan välittömästi.
 
Tarvittaessa lisätietoja asiasta saa käyttäytymistieteellisestä
tiedekunnasta (opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila,
sähköposti helena.laurila@helsinki.fi, puh. 09 - 02941 20506).

Sivun alkuun >>

Oppiaineet ja koulutukset:

Maisteriohjelmat:

Erilliset opintokokonaisuudet:

Lisätietoja ja lomakkeita: