Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Tutkintoihin sivuaineeksi voidaan sisällyttää myös toisen yliopiston tutkintovaatimusten mukainen oppiaine tai oppiaineeseen rinnastettavissa oleva opintokokonaisuus tai monitieteinen opintokokonaisuus. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää myös toisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja.

Mikäli sivuaineiden perusopintojen tai aineopintojen opintokokonaisuudet ovat siinä tiedekunnassa tai vastaavassa, jossa opinnot on suoritettu, määritelty alle 15 (kuitenkin vähintään 10) tai alle 35 (kuitenkin vähintään 30) opintoviikon laajuisiksi, hyväksytään tällainen opintokokonaisuus tutkinnon sivuaineeksi. Mikäli ko. tiedekunnassa ei ole käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perus- tai aineopintoja vastaavia vähintään 15 tai 35 opintoviikon opintokokonaisuuksia, hyväksytään sivuaineeksi vähintään 15 tai 35 opintoviikon (25 tai 60 opintopisteen) laajuiset opinnot, mikäli näistä on tiedekunnan tai oppiaineen professorin tai näiden valtuuttaman henkilön antama yhteismerkintä. Muualla suoritettujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon sivuaine- tai vapaasti valittaviksi opinnoiksi haetaan e- lomakkeella. Kun opinnot on hyväksytty, ne kirjataan tiedekunnassa Oodiin.

Muualla suoritettujen pääaineopintojen hyväksilukemisesta vastaa oma pääainelaitos. Opintokokonaisuuden hyväksilukemisesta vastaa opintokokonaisuuden vastuuhenkilö ja yksittäisten opintojaksojen hyväksilukemisesta vastaa opintojakson vastuuhenkilö. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opintojen hyväksilukemisesta vastaa kielikeskus.