JOO-opinnot käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoille

Kaikki Suomen yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista.

JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea JOO-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.

JOO-oikeutta haetaan JOOPAS-palvelussa. Hakemukseen liitetään opintosuoritusote ja mahdollisesti myös vapaamuotoinen opintosuunnitelma. Hakemus siirtyy kotiyliopiston virkailijan käsittelyn jälkeen (mikäli haettuja opintoja on puollettu) suoraan kohdeyliopiston virkailijalle eikä opiskelijan tarvitse toimittaa hakemusta erikseen kohdeyliopistoon.

Seuraavat yliopistot eivät ole mukana JOOPAS-palvelussa vaan niihin haetaan JOO-oikeutta paperisella hakulomakkeella: Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Lapin yliopisto. Hakemukseen liitetään opintosuoritusote ja mahdollisesti vapaamuotoinen opintosuunnitelma ja ne toimitetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon (PL 9, 00014 Helsingin yliopisto tai käyntiosoite Siltavuorenpenger 5 A, K1-kerros). Tiedekunnan virkailija toimittaa puolletun hakemuksen kohdeyliopistoon.

Puoltohakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukaudella alkaviin opintoihin opinto-oikeushakemus tulee jättää 31.3. mennessä ja kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 30.9. mennessä. (Huom! Yllämainitut hakuajat koskevat Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoita.)

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan periaatteet JOO-opinto-oikeuksien puoltamiseksi käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoille

Jotta opiskelija voi saada JOO-oikeuden, tulee hänellä olla tiedekunnan puolto opinto-oikeuden myöntämiselle. Puolto merkitsee 1) että ko. opinnot voidaan sisällyttää tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon sekä 2) että tiedekunta sitoutuu maksamaan kyseessä olevista opinnoista sopimuksen edellyttämän summan eli 50 euroa suoritetusta opintopisteestä + käsittelymaksun. Koska JOO-opintoja opiskelemaan haluavia on enemmän kuin määrärahan puitteissa voidaan myöntää puoltoja, on tiedekunnassa vahvistettu yhteiset periaatteet puoltojen myöntämiselle. 

Puoltoja myönnettäessä noudatetaan seuraavia periaatteita : 

  1. Opinto-oikeutta voidaan puoltaa vain käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavaan kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon liitettäviin opintoihin.
  2. Puolto voidaan myöntää vain opintoihin, joita ei voi suorittaa Helsingin yliopistossa. Avoimen yliopiston opinnot eivät kuulu JOO-opintojen piiriin.
  3. Opintojen on täytettävä tiedekunnan sivuaineopinnoilta edellytettävät kriteerit. Perusopintokokonaisuuden laajuus on 25 op. Ensisijaisesti puolletaan suppean sivuaineen, toissijaisesti laajemman sivuaineen opintokokonaisuuksien suorittamista. Myös yksittäisiä opintojaksoja voidaan puoltaa vapaasti valittavia opintoja varten ko. koulutuksen tutkinnon rakenteen mukaisesti.
  4. Puoltoja myönnetään ensin perusopintoihin, minkä jälkeen on mahdollista hakea JOO-opinto-oikeutta aineopintoihin. 
  5. Puoltoja myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukaudella alkavaa opinto-oikeutta koskevat hakemukset on jätettävä JOOPAS-hakujärjestelmään 31.3. mennessä ja kevätlukukaudella alkavaa opinto-oikeutta koskevat hakemukset 30.9. mennessä. Mikäli hakukohde ei ole mukana sähköisessä JOOPAS-haussa, jätetään paperinen hakemus yllä mainitussa aikataulussa opintotoimistoon (Siltavuorenpenger 5 A, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto).
  6. Huom! Joissakin opinnoissa pidetään valintakokeet jo ennen em. päivämääriä. Näihin kohteisiin hakiessasi jätä JOO-hakemus jo ennen valintakoetta JOOPAS-järjestelmään tai paperiversiona opintotoimistoon. Huolehdi itse valintakokeisiin ilmoittautumisesta kohdeyliopiston ohjeiden mukaisesti. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi liikunnan sivuainekokonaisuus Jyväskylä/Turku/Rauma, johon valintakokeet ovat jo helmikuussa.
  1. Opinto-oikeus puolletaan ja myönnetään enintään kahdeksi lukuvuodeksi. Opinto-oikeuteen on mahdollista anoa lisäaikaa.
  2. Mikäli hakemuksia on enemmän kuin voidaan puoltaa, ovat etusijalla sellaiset opiskelijat, joilla on 1) suoritettuna vähintään 25 opintopistettä pääaineen opintoja, mutta 2) tutkinnon minimilaajuuteen sisällytettävät sivuaineopinnot suorittamatta. Etusija on lisäksi sellaisilla opiskelijoilla, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet JOO-opintoja


Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-suoritustietojen toimittaminen yliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Opiskelijan tulee täyttää hakemus muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä sivuaineopinnoiksi, liittää hakemukseen virallisesti oikeaksi todistettu tai alkuperäinen opintosuoritusote JOO-opinnoista ja toimittaa ne Siltavuorenpenkereen opintotoimistoon (Siltavuorenpenger 5 A, K1-krs, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto).