JOO-opinnot käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoille

Kaikki Suomen yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista.

JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea JOO-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan periaatteet JOO-opinto-oikeuksien puoltamiseksi

Jotta opiskelija voi saada JOO-oikeuden, tulee hänellä olla tiedekunnan puolto opinto-oikeuden myöntämiselle. Puolto merkitsee 1) että ko. opinnot voidaan sisällyttää tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon sekä 2) että tiedekunta sitoutuu maksamaan kyseessä olevista opinnoista sopimuksen edellyttämän summan eli 50 euroa suoritetusta opintopisteestä + käsittelymaksun. Koska JOO-opintoja opiskelemaan haluavia on enemmän kuin määrärahan puitteissa voidaan myöntää puoltoja, on tiedekunnassa vahvistettu yhteiset periaatteet puoltojen myöntämiselle. 

Puoltoja myönnettäessä noudatetaan seuraavia periaatteita : 

  1. Opinto-oikeutta voidaan puoltaa vain käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavaan kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon liitettäviin opintoihin.
  2. Puolto voidaan myöntää vain opintoihin, joita ei voi suorittaa Helsingin yliopistossa. Avoimen yliopiston opinnot eivät kuulu JOO-opintojen piiriin. Tiedekunta ei puolla esim. opintoja, joita mainostetaan täällä.
  3. Opintojen tulee täyttää tiedekunnan sivuaineopinnoilta edellytettävät kriteerit. Perusopintokokonaisuuden laajuus on 25 op. Ensisijaisesti puolletaan suppean sivuaineen, toissijaisesti laajemman sivuaineen opintokokonaisuuksien suorittamista. Myös yksittäisiä opintojaksoja voidaan puoltaa vapaasti valittavia opintoja varten ko. koulutuksen tutkinnon rakenteen mukaisesti.
  4. Puoltoja myönnetään ensin perusopintoihin ja sen jälkeen on mahdollista hakea opinto-oikeutta aineopintoihin. 
  5. Puoltoja myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukaudella alkavaa opinto-oikeutta koskevat hakemukset tulee jättää 31.3. mennessä ja kevätlukukaudella alkavaa opinto-oikeutta koskevat hakemukset 30.9. mennessä tiedekunnan opintoasioihin opintoneuvojille. Huomioi mahdolliset valintakokeiden ajankohdat tiettyjen aineiden osalta, esimerkiksi liikunnan sivuainekokonaisuus Jyväskylä/Turku/Rauma jossa valintakokeet jo helmikuussa.
  6. Opinto-oikeus puolletaan ja myönnetään enintään kahdeksi lukuvuodeksi. Opinto-oikeuteen on mahdollista anoa lisäaikaa.
  7. Mikäli hakemuksia on enemmän kuin voidaan puoltaa, ovat etusijalla sellaiset opiskelijat, joilla on 1) suoritettuna vähintään 25 opintopistettä pääaineen opintoja, mutta 2) tutkinnon minimilaajuuteen sisällytettävät sivuaineopinnot suorittamatta. Etusija on lisäksi sellaisilla opiskelijoilla, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet JOO-opintoja


JOO-oikeutta haetaan JOOPAS-palvelussa. Hakemukseen liitetään opintosuoritusote ja vapaamuotoinen opintosuunnitelma. Hakemus siirtyy kotiyliopiston virkailijan käsittelyn jälkeen (mikäli haettuja opintoja on puollettu) suoraan kohdeyliopiston virkailijalle eikä opiskelijan tarvitse toimittaa hakemusta erikseen kohdeyliopistoon.

Seuraavat yliopistot eivät ole mukana JOOPAS-palvelussa vaan niihin haetaan JOO-oikeutta paperisella hakulomakkeella: Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Lapin yliopisto. Hakemukseen liitetään opintosuoritusote ja vapaamuotoinen opintosuunnitelma ja ne toimitetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon opintoneuvojille. Tiedekunnan virkailija toimittaa puolletun hakemuksen kohdeyliopistoon.

Puoltohakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukaudella alkaviin opintoihin opinto-oikeushakemus tulee jättää 31.3. mennessä ja kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 30.9. mennessä. (Huom! Yllämainitut hakuajat koskevat Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoita.)

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-suoritustietojen toimittaminen yliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Opiskelijan tulee täyttää hakemus muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä sivuaineopinnoiksi, liittää hakemukseen virallisesti oikeaksi todistettu tai alkuperäinen opintosuoritusote JOO-opinnoista ja toimittaa ne käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon (Siltavuorenpenger 5 A, 2. krs).