Opiskelu Yhteystiedot

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 5 A, 2. krs
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Palaute

 

Flamma

Joo-opinnot

Joo-opinnot käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoille

Kaikki Suomen yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista.

Lähtökohtana sopimuksessa on, että niin perustutkinto- kuin jatkotutkinto-opiskelijakin voi suorittaa tutkintoonsa liitettäviä opintoja toisessa sopimusyliopistossa. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan periaatteet JOO-opinto-oikeuksien puoltamiseksi

Jotta opiskelija voi saada JOO-sopimuksen mukaisen opinto-oikeuden, tulee hänellä olla tiedekunnan puolto opinto-oikeuden myöntämiselle. Puolto merkitsee 1) että ko. opinnot voidaan sisällyttää tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon sekä 2) että tiedekunta sitoutuu maksamaan kyseessä olevista opinnoista sopimuksen edellyttämän summan eli 50 euroa suoritetusta opintopisteestä + käsittelymaksun. Koska JOO-opintoja opiskelemaan haluavia on enemmän kuin määrärahan puitteissa voidaan myöntää puoltoja, on tiedekunnassa katsottu tarpeelliseksi vahvistaa yhteiset periaatteet puoltojen myöntämiselle. 

Puoltoja myönnettäessä noudatetaan seuraavia periaatteita : 

  1. Opinto-oikeutta voidaan puoltaa vain käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavaan kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon liitettäviin opintoihin.
  2. Puolto voidaan myöntää vain opintoihin, joita ei voi suorittaa Helsingin yliopistossa. Avoimen yliopiston opinnot eivät kuulu JOO-opintojen piiriin. Tiedekunta ei puolla esim. opintoja, joita mainostetaan osoitteessa
    http://www.avoin.jyu.fi/opiskelemaan/JOO.
  3. Opintojen tulee täyttää tiedekunnan sivuaineopinnoilta edellytettävät kriteerit. Perusopintokokonaisuuden laajuus on 25 op. Ensisijaisesti puolletaan suppean sivuaineen, toissijaisesti laajemman sivuaineen opintokokonaisuuksien suorittamista. Myös yksittäisiä opintojaksoja voidaan puoltaa vapaasti valittavia opintoja varten ko. koulutuksen tutkinnon rakenteen mukaisesti.
  4. Puoltoja myönnetään ensin perusopintoihin ja sen jälkeen on mahdollista hakea opinto-oikeutta aineopintoihin. 
  5. Puoltoja myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukaudella alkavaa opinto-oikeutta koskevat hakemukset tulee jättää 31.3. mennessä ja kevätlukukaudella alkavaa opinto-oikeutta koskevat hakemukset 30.9. mennessä tiedekunnan opintoasioihin opintoneuvojille.
  6. Puolloista päättää tiedekunta.
  7. Opinto-oikeus puolletaan ja myönnetään enintään kahdeksi (2.) lukuvuodeksi. Opinto-oikeuteen on mahdollista anoa lisäaikaa, josta kotiyliopisto maksaa 20 €.
  8. Mikäli hakemuksia on enemmän kuin voidaan puoltaa, ovat etusijalla sellaiset opiskelijat, joilla on 1) vähintään pääaineen perusopinnot suoritettuina, mutta 2) tutkinnon minimilaajuuteen sisällytettävät sivuaineopinnot suorittamatta. Etusija on lisäksi sellaisilla opiskelijoilla, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet JOO-opintoja 

Puollon hakeminen sellaisiin yliopistoihin, jotka ovat mukana sähköisessä haussa

Sähköinen JOO -hakulomake on tällä hetkellä käytössä seuraavien korkeakoulujen välillä: Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Joensuun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kuopion yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (1.3.2009 alkaen), Maanpuolustuskorkeakoulu (1.3.2009 alkaen), Oulun yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Näihin korkeakouluihin opiskelemaan hakevat täyttävät sähköisen JOO-hakulomakkeen JOOPAS-verkkopalvelussa ja liittävät hakemukseensa opintorekisteriotteen. Sähköinen hakulomake siirtyy kotiyliopiston virkailijan käsittelyn jälkeen (mikäli haettuja opintoja on puollettu) suoraan kohdeyliopiston virkailijalle eikä opiskelijan tarvitse toimittaa hakemusta erikseen kohdeyliopistoon. Puolletun hakemuksen tulee olla perillä kohdeyliopistossa hakuajan päättymiseen mennessä.

Puoltohakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukaudella alkaviin opintoihin opinto-oikeushakemus tulee jättää 31.3. mennessä ja kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 30.9. mennessä. (Huom! Yllämainitut hakuajat koskevat Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoita.)


Puollon hakeminen sellaisiin yliopistoihin, jotka eivät ole sähköisessä haussa

Joo-opintoihin haetaan oikeutta erillisellä lomakkeella, johon tiedekunnan puolto merkitään.

Puoltohakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukaudella alkaviin opintoihin opinto-oikeushakemus tulee jättää 31.3. mennessä ja kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 30.9. mennessä käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon opintoneuvojille. (Huom! Yllämainitut hakuajat koskevat Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoita.)

Saatuaan puollon hakemus toimitetaan liitteineen siihen yliopistoon (kohdeyliopisto), johon opiskelija hakee opinto-oikeutta. Puolletun hakemuksen tulee olla perillä kohdeyliopistossa hakuajan päättymisajankohtaan mennessä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-suoritustietojen toimittaminen yliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Opiskelijan tulee täyttää hakemus muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä sivuaineopinnoiksi sekä liittää hakemukseen virallisesti oikeaksi todistettu tai alkuperäinen opintosuoritusote muualla suorittamistaan JOO-opinnoist Opintojen laajuus tulee opintorekisteriotteessa näkyä sekä opintopisteinä että opintoviikkoina!

Hakemus ja siihen liitetty opintosuoritusote toimitetaan tiedekunnan opintotoimistoon (Siltavuorenpenger 20 R, 2. krs), jossa opinnot viedään rekisteriin.

Lisätietoja JOO-opinnnoista saat JOOPAS-verkkopalvelusta. JOO på svenska.