Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Baltiska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Ut i arbetslivet

Kontakterna mellan Finland och de baltiska länderna har varit aktiva inom både ekonomi och kultur sedan Lettland och Litauen blev självständiga. Du kan hitta arbete till exempel i ett finsk-baltiskt företag eller på en ambassad. Magistrar med baltiska språk som huvudämne kan arbeta som experter på Lettland eller Litauen till exempel inom den offentliga förvaltningen, internationella organisationer, turism och handel eller forskning. Förutom huvudämnet inverkar också biämnena, allmänna arbetslivsfärdigheter (till exempel kompetenser i informations- och kommunikationsteknik) samt personliga intressen på placeringen i arbetslivet.

Tolkar och översättare med kompetens i baltiska språk behövs både vid Europeiska Unionens organ och i Finland. Den lettiska och litauiska litteraturens klassiker är inte så kända hos oss, så det finns ännu mycket arbete inom litteraturöversättning.

Behovet av specialister på de lettiska och litauiska språken och kulturerna, speciellt översättare och tolkar, har ökat efter det att de baltiska länderna blev självständiga. Ländernas ekonomiska tillväxt och det ökade samarbetet med Finland har öppnat nya arbetsmöjligheter t.ex. inom exportföretag, massmedia och turism. Kunskaper i lettiska och litauiska öppnar också intressanta aspekter för forskare som intresserar sig t.ex. för finska ords ursprung.