MAKSULLISET PALVELUT

 

Tietotekniikkaosaston maksullinen toiminta koostuu yliopiston sisäisestä välitystoiminnasta sekä sisäisestä ja ulkopuolisille suunnatusta maksullisesta palvelutoiminnasta, kuten Oodi-palvelukeskuksen palveluista, unix-manageroinneista, Notes-palveluista, henkilötyöstä sekä koneajan, verkkopalvelujen, ohjelmistojen ja AV-palvelujen myynnistä. Maksullisen toiminnan volyymi tietotekniikkaosastossa vuonna 2004 oli kaikkiaan 900 000 euroa.

Ohjelmisto- ja tarvikevälitys

Ohjelmistomyynnissä keskityttiin yliopiston laitosten, henkilökunnan ja opiskelijoiden palvelemiseen. Liikevaihto on kasvanut edellisestä vuodesta lisääntyneen yliopisto-lisensoitujen ohjelmistojen asennusmedioiden sekä yksittäisten, yliopistolisensseihin kuulumattomien lisenssien myynnin ansiosta.

Ohjelmistomyynnin tuotteisiin kuuluivat Microsoftin ja Lotuksen tuotteet, MapInfo, Map-Basic sekä tilasto-ohjelmistot SAS ja SPSS, jotka olivat tarjolla sekä yliopiston henkilökunnalle että opiskelijoille. Yliopistolla on mm. SAS:n, SPSS:n ja Dreamweaverin kampuslisenssit, joten näiden ohjelmien lisenssejä ei ole myyty (poikkeuksena SPSS:n Amos-laajennus ja MacOS-versio, jotka molemmat ovat maksullisia). Aiemmin myynnissä ollut Survo siirtyi sähköiseen jakeluun, joten sen asennusmedioita ei enää myyty. Käyttöoikeuksien valvonta, asennusmedioiden myynti ja lisenssineuvonta ovat työllistäneet myyntiryhmää.

Vuoden aikana on siirrytty lähes kokonaan tilausten sähköiseen käsittelyyn ja lisäksi palveluosoitteeseen atk-myynti@helsinki.fi tuleva posti ohjattiin marraskuun alussa kulkemaan Request Tracker -tikettipalvelun kautta.

Laitoksille suunnatun tarvikevälityksen keskeiset tuotteet olivat kierrätetyt laservärikasetit ja lasertulostuspaperi. Kasettien välitys lopetettiin keväällä ja paperivälitys vuoden lopussa tehdyillä sopimuksilla, joiden avulla aiempi palvelutaso pystyttiin säilyttämään tai se jopa parani. Myös laitteiden lukitustuotteiden ja tietoliikennekaapelien välitys lopetettiin syksyllä.

Koneaika, verkkopalvelut, henkilötyö

Tietotekniikkaosaston tarjoamat konserni-, yleis- ja kampuspalvelut ovat käyttäjille maksuttomia yliopistossa tapahtuvassa opiskelussa, tutkimuksessa tai työtehtävissä. Käytettäessä atk-laitteistoja muuhun kuin yliopiston tehtäviin tarvitaan erillinen toimeksiantosopimus ja maksullinen käyttäjätunnus.

Lyhyestä neuvonta- yms. henkilötyöstä tietotekniikkaosasto ei veloita laitoksia, sen sijaan laajemmista töistä on sovittava erikseen.

Henkilöpalvelujen myynti kasvoi hieman vuoden 2004 aikana. Verkkopalvelujen ja koneajan myynnissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Lukumääräisesti huomattava osa yliopiston verkkoa käyttäneitä yrityksiä siirtyi käyttämään yliopiston ulkopuolisia verkkopalveluja. Oodi-palveluja käyttäviä asiakkaita tuli lisää. Uusia sopimuksia tehtiin unix-managerointiin, Notes-palveluihin sekä laitteistojen ylläpitoon liittyen.

Oodi-palvelukeskus

Oodi-palvelukeskus (OPK) on tarjonnut Helsingin yliopistolle ja muille Helsingin alueen korkeakouluille Oodi-opintohallintojärjestelmän tarvitsemat palvelimet, alusta- ja sovellusohjelmistoja sekä näiden ylläpidon. Käytännössä työstä ovat vastanneet OPK-koordinaattori ja tietotekniikkaosaston asiantuntijat.

Vuoden 2004 aikana varsinaisessa tuotantokäytössä olivat Helsingin yliopiston ja Helsingin kauppakorkeakoulun, Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun, Svenska Handelshögskolanin ja Taideteollisen korkeakoulun opiskelijatietokannat. Turun kauppakorkeakoulu ottaa oman järjestelmänsä tuotantokäyttöön vuoden 2005 alussa. OPK palvelee kaikkia sopimuksen tehneitä korkeakouluja samantasoisesti kuin Helsingin yliopistoa. Toiminnan kulut jaetaan konsortioäänten suhteessa toimintaan osallistuvien korkeakoulujen kesken.

Oodi-konsortion johtama Oodi-sovelluksien kehittämistyö jatkuu edelleen vilkkaana. Normaalien versiopäivitysten lisäksi myös Oodin tarvitsemia sovellusohjelmia päivitettiin.

Palveluun käytettävää laitteistoa uusittiin hankkimalla aivan vuoden lopussa toinen tietokantapalvelin sekä osuus varmennetusta levypalvelusta Kumpulassa. Hankintojen avulla koko OPK:n tuotantolaitteisto voidaan nyt kahdentaa ja palvelun vikasietoisuus lisääntyy, joskaan tietokantojen klusterointiin ei vielä tietokantajärjestelmän kampuslisenssipolitiikan vuoksi voida siirtyä.

Suvi-palvelu

Suomen avointen yliopistojen yhteisen www-palvelun (www.avoinyliopisto.fi) ydin on yhteinen opetustietokanta, jonne avoimet yliopistot tallentavat opetustietonsa. Palvelukokonaisuuteen kuuluu myös avointen yliopistojen henkilöstölle suunnattu palvelu (www.avoin.net). Palvelua kehittää ja ylläpitää Suvi-tiimi, jossa on edustajia kolmesta avoimesta yliopistosta ja tietotekniikkaosastosta. Palvelu on osa virtuaaliyliopistohankkeita.

Palvelun yleisösivut ja opetustietokannan monipuoliset hakumahdollisuudet palvelevat kaikkia avoimesta yliopisto-opetuksesta kiinnostuneita. Opetuksen järjestäjät avoimet yliopistot yhteistyökumppaneineen käyttävät opetustietokantaa myös omissa www-palveluissaan. Opetustietokantaan tallennetaan myös tiedot, joiden avulla lasketaan vuositasolla opetusministeriölle ns. laskennalliset kokopäiväiset opiskelijat.

Tietotekniikkaosasto ylläpitää palvelua ja sovelluskehitysympäristöä. Sovelluskehitystä on tehty jatkuvasti. Tietotekniikkaosasto ylläpitää myös Suvi-tiimin käyttämiä työryhmäsovelluksia Notes-palvelimellaan.

Suvi-palvelua koordinoi Helsingin yliopiston avoin yliopisto, joka keväällä sopi tietotekniikkaosaston kanssa palvelun ja sovelluksen ylläpidosta vuosina 2004-2006.

Palmenian ja avoimen yliopiston www-palvelut

Tietotekniikkaosasto ylläpitää koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Helsingin yliopiston avoimen yliopiston www-palvelinta, jonne molemmat organisaatiot yhteistyökumppaneineen ovat rakentaneet useita www-palveluita käyttäen itse tuottamaansa verkko-opetuksen sovellusta.

Yksi palveluista on valtakunnallisen Opintoluotsipalvelun verkko-opetuspalvelu (kurssit. opintoluotsi.fi). Ylläpitosopimuksia yksinkertaistettiin vuonna 2004 ja jatkossa tietotekniikkaosasto huolehtii myös palveluiden laitealustan ajanmukaisuudesta.


Palaute Tietotekniikkaosasto

« [Sisällysluettelo] »