HALLINNON
SOVELLUSPALVELUT

 

Hallinnon sovelluspalvelut (hsp) hankkii, kehittää ja ylläpitää yhdessä hallintoviraston muiden yksiköiden kanssa yliopiston yhteisiä hallinnollisia tietojärjestelmiä ja antaa atk-tukea muulle hallintovirastolle.

Huomattava osa hallinnon järjestelmien suunnittelu- ja toteutustyöstä sekä osa käyttöpalveluista ostetaan yliopiston ulkopuolelta. Hsp tarjoaa asiantuntemusta ostopalvelujen käytössä palvelun myyjän ja yliopistossa hankinnasta vastuussa olevan yksikön välillä.

Hsp on vastannut Oodi-konsortion hallinto- ja kehityspalveluiden tuottamisesta. Oodi-konsortioon kuuluu 13 yliopistoa ja konsortio kattaa noin 60 prosenttia Suomen yliopistojen perustutkinto-opiskelijoista. Oodi-järjestelmän kehitystoiminta keskittyi vuonna 2004 henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja tutkinnonuudistuksen aiheuttamiin muutoksiin järjestelmässä.

WinOodista valmistui kolme uutta versiota. WebOodia, OpasOodia ja OpeOodia ylläpidettiin kahdella uudella versiolla. Yhteistyötä jatkettiiin Suomen virtuaaliyliopiston kanssa. Helsingin yliopistossa ylläpidettiin laajentuvassa käytössä olevaa kurssipalautejärjestelmää ja aloitettiin OpasOodin käyttöönotot. Helsingin yliopiston OodiDW:n kehitystyötä jatkettiin yhteydessä muuhun tietovarastokehitystyöhön.

Opiskelijavalintajärjestelmä Valssi oli käytössä kaikissa tiedekunnissa, yhteensä 53 valinnassa. Järjestelmän toiminnallisuutta kehitettiin edelleen pääasiassa käytettävyyteen liittyen. Yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa jatkettiin.

Rehtori asetti kesällä tietovaraston johtoryhmän ja toimintaa tukevan raportoinnin työryhmän. Työryhmä suunnitteli eri osa-alueiden raportteja, joista taloushallinnon raportit toteutettiin. Henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojen käsittelyä tietovarastossa kehitettiin. Samassa yhteydessä henkilöstöjärjestelmän tiedon laatutasoa parannettiin ja tämä työ jatkuu edelleen. Oracle-portaalin käyttöönottoprojekti saatiin loppuvaiheeseen. Syksyllä otettiin käyttöön www-pohjainen Oracle Discoverer -raportointiväline. Koulutusta tietovaraston käyttäjille järjestettiin 12 kertaa ja koulutukseen osallistui 83 henkeä. Tietovaraston kyselykäyttöön oikeuttavien käyttäjätunnusten määrä nousi lähes neljäänsataan. Tietovaraston kautta toteutettiin järjestelmäliityntöjä operatiivisiin järjestelmiin tietovarastostrategian määritysten mukaisesti.

Taloushallinnossa jatkettiin raportoinnin kehittämistä sekä suunniteltiin ja toteutettiin kvestuurin toimintaa tukevia sovelluksia. Matkalaskujärjestelmä WebTraveller otettiin käyttöön; tietotekniikkaosasto osallistui järjestelmän pilotointiin ja käyttäjien koulutukseen.

Henkilöstöhallinnossa otettiin käyttöön Fortime V -järjestelmä. Vuoden lopulla käynnistettiin uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvä tietojärjestelmän hankinta.

Tietotekniikkaosasto on huolehtinut osaamistietokantojen teknisestä kehityksestä ja ylläpidosta sekä kehittämisosaston ja kirjaston ohella osallistunut osaamistietokantojen seurantaryhmän työskentelyyn.

SAS-raportointijärjestelmästä otettiin käyttöön versio 8.2. HYDE.IT-palvelimella, johon hankittiin runsaasti lisää levykapasiteettia. HYVA-palvelimelle jäi enää vanha Valma-kirjanpito ja HYLA-palvelin poistui käytöstä joulukuussa. Vuoden aikana on taloushallinnon eri järjestelmien välinen tiedonsiirto lisääntynyt runsaasti.

Hallinnon sovelluspalveluiden mikrotuessa näkyivät vuonna 2004 erityisesti laajat muutot, joiden seurauksena myös laitekannan uusiminen oli vilkasta ja hankintamäärärahat ylittyivät jonkin verran. Kampusten mikrotuen kehittäminen on jatkunut niin uuden kampustukiryhmän kuin ITTE-ryhmän (tietotekniikkaosaston ja teknisen osaston mikrotukien yhteistyöryhmä) toimintana.

 

TÄRKEIMMÄT HALLINNON JÄRJESTELMÄT

OPINTOASIAINJÄRJESTELMÄT
Oodi opiskelijatietojärjestelmä
Valssi opiskelijavalintajärjestelmä

HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄT
Fortime V henkilöstötiedot ja palkka-hallinto
Helmi Info työnantajatoiminnot
AdeEko+ kirjanpito
AdeInv+
käyttöomaisuuskirjanpito
Pro eLaskutus
laskutusjärjestelmä
Analyste Cash Management
maksuliikenne
Kassapankki kassahallinta
Budjetointijärjestelmä
C
ost Control kustannuslaskenta
Valma vanha kirjanpitojärjestelmä raportointikäytössä
WebTraveller matkalaskujärjestelmä

MUITA JÄRJESTELMIÄ
T
ietovarasto
Timmi
tilanvaraus
Diaari
kirjausjärjestelmä
Osaamistietokannat
tutkimushanke-, julkaisu-, asiantuntija-
ja muun tieteellisen toiminnan tietokannat

OSAAMISTIETOKANNAT VUONNA 2004 (2003)
 

Tietueita

Sivuhakuja/kk
TUHTI

3700

(3400)
12000
(11000)
JULKI

106000

(90000)
26000
(21000)
ASTI (&MUTI&YHTI)

6500

(6100)
21000
(17000)


Hallinnon atk 20 vuotta


Hallinnon atk:n 20-vuotisjuhlaseminaari
"Hallinto järjestelmien kourissa -
ihmiset ja tekniikka yhteistyössä"
järjestettiin 29.-30.9.2004.

Kuvassa vasemmalla hallinnon sovelluspalveluiden pitkäaikainen esimies, tietojärjestelmäpäällikkö Ari Heiskanen, joka viime vuonna vuosien virkavapautensa päätteeksi nimitettiin lokakuun alusta tietojenkäsittelytieteen professoriksi Ouluun.


Palaute Tietotekniikkaosasto

« [Sisällysluettelo] »