Kontaktuppgifter

Unionsgatan 38 A (PB 59)
00014 Helsingfors universitet
Finland
telefon +358 9 191 23282
telefax +358 9 191 23107

renvall-info@helsinki.fi

Alma-intranet

Om läröämnet

Renvall-institutets Asien- och Stillahavstudier erbjuder ett studieprogram med grundstudier (25 studiepoäng), ämnestudier (35 sp) samt enskilda studieperioder i fördjupande studier. Programmet är öppet för alla studerande vid Helsingfors universitet och kan läsas som biämne eller som fritt valbara studier. Det organiseras inget inträdesprov. Det är emellertid möjligt för studenter vid den humanistiska fakulteten att avlägga sina huvudämnesstudier i Asien- och Stillahavsstudier med sikte på kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, 180 sp), genom att ansöka om byte av huvudämne. Efter att ha avlagt kandidatexamen i Asien- och Stillahavsstudier har studenterna rätt till fördjupande studier i Östasienforskning (vid institutionen för asiatiska och afrikanska språk och kulturer) med sikte på filosofie magisterexamen (FM, 120 sp).

Asien- och Stillahavsstudier strävar både i sin undervisning och forskning efter nära samarbete med flera andra universitetsinstitutioner, som institutionen för u-landsforskning, sociologiska institutionen, religionsvetenskapliga institutionen, geografiska institutionen, institutionen för samhällshistoria, historiska institutionen, institutionen för asiatiska och afrikanska språk och kulturer, osv. Ämnet har sedan 2003 haft sitt eget forskarnätverk (Asia-Pacific Studies Researcher Network) som överskrider ämnes- och fakultetsgränserna. Dessutom befrämjas samarbetet mellan universiteten, speciellt i huvudstadsregionen, med informationsutbyte, gemensam utbildning och forskning som syfte. Asien- och Stillahavsstudier anordnar gästföreläsningar, seminarier och konferenser och dess verksamhet är förankrad i internationella akademiska nätverk. Ämnet försöker att ta också det omgivande samhällets behov i beaktande.

Information om Asien och Stillahavsstudier:
Ph.D., universitetslektor Tiina Airaksinen, Renvall-institutet.