Ordinarie årsmöte

vuosikokous
Helsingfors universitets alumner rf:s ordinarie årsmöte hölls 27.11.2008 kl. 17.30 i universitetets huvudbyggnad, auditorium VII.

På programmet stod kl 17.30 ett anförande av Susanna Miekk-oja, direktör vid Sampo Bank. Anförandet behandlade finanskrisen och tiden därefter, "Finanssikriisi ja sen jälkeinen aika".  Det egentliga mötet inleddes kl 17.50 i enlighet med föredragningslistan.

Ojusterat mötesprotokoll.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Årsmötets konstituering
– Val av mötessekreterare, protokolljusterare samt rösträknare
3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
4. Fastställande av föredragningslistan för mötet
5. Anmälningsärenden
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007 (BILAGA 1)
7. Bokslut för år 2007 samt revisorernas berättelse (BILAGOR 2 + 3)
8. Fastställande av bokslut för år 2007
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
10. Strategi 2008-2012 samt verksamhetsplan för år 2009 (BILAGOR 4 + 5)
11. Stadgeändring (BILAGA 6)
12. Bestämmande av ordförandes, styrelsens ordförandes och övriga förtroendevaldas arvoden för år 2009
13. Bestämmande av revisorernas arvoden för år 2009
14. Fastställande av medlemsavgiften för år 2009
15. Förslag till budget för år 2009 (BILAGA 7)
16. Val av föreningens ordförande samt 1:a och 2:a vice ordförande
17. Komplettering av delegationen (BILAGA 8 + 9)
18. Komplettering av styrelsen (BILAGA 8 + 9)
19. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter
20. Eventuella övriga ärenden
21. Mötets avslutande