Kaikki julkaisut löydät TUHAT-tietokannasta.

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Tutkimustoiminta ytimessä

Korkeatasoinen kansainvälinen tutkimustoiminta ja kansallisen tutkimuksen kehittäminen ja koordinointi muodostavat Aleksanteri-instituutin toiminnan ytimen. Instituutissa työskentelee noin neljäkymmentä tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa. Kansainvälinen vierailevien tutkijoiden ohjelma tuo instituuttiin vuosittain lisäksi noin viisitoista huippututkijaa ulkomailta muutaman kuukauden tutkimusjaksoille.

Tutkimuksen huippuyksikkö

Choices of Russian Modernisation

Aleksanteri-instituutin koordinoima Venäjän modernisaation valinnat (Choices of Russian Modernisation) on yksi Suomen Akatemian 15 huippuyksiköstä vuosina 2012-2017. Koska tieteenalojen perinteiset kehykset eivät riitä Venäjän ristiriitaisen kehityksen analysoimiseen, huippuyksikössä kehittyvä ”suomalainen koulukunta” tarjoaa uudenlaisen monitieteisen tutkimusparadigman Venäjän modernisaatioon.

Tutustu huippuyksikköön täällä!

 

Tutkimuksen painopisteet

Aleksanteri-instituutin tutkimustoiminta keskittyy kuudelle painopistealueelle, joiden valinta perustuu sekä kohdemaiden tutkimustarpeeseen ja analyysiin niiden tulevaisuuden haasteista että instituutin piirissä olevan asiantuntemuksen hyödyntämiseen. Jokaista painopistealuetta lähestytään laajempien monitieteisten tutkimusohjelmien kautta, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta tutkimusprojektista.

 • Talouden diversifikaatio
  Energiapolitiikka; Teollisuusyhdyskuntien ja maaseudun muutos

 • Hyvinvointiyhteiskunta
  Hyvinvointi; sukupuoli ja toimijuus; Eriarvoisuus; Luokka- ja sosiaalirakenne.

 • Demokratiakehitys
  Eurooppalaisuuden konstruointi ja historian poliittinen käyttö; Hallinto; Kansalaisyhteiskunnan kehitys; Media; Hyvinvointi; sukupuoli ja toimijuus.

 • Ulkopolitiikka
  Ulkopolitiikka ja energia; Laaja turvallisuus ja kriisinhallinta.

 • Kulttuurin sosiaalinen konstituointi
  Aatehistoria ja rationaalisuus; Pyhä ja maallinen; Identiteetit; Kulttuurien kohtaaminen; Kulttuurin keskukset ja periferiat.

 • Kylmä sota ja sen jälkiseuraukset

Dialogia ja kansainvälistymistä

Instituutin tutkimustoiminnan peruslähtökohtiin kuuluu dialoginen suhde tutkimuskohteeseen. Merkittävä osa tutkimusta tehdään yhteistyössä kohdealueen arvostettujen partnereiden kanssa. Aleksanteri-instituutti myös vahvistaa ja rakentaa kansainvälisiä tutkimusprojekteihin liittyviä tutkijaverkostoja, lisää kaksisuuntaisia tutkijavaihtoja sekä järjestää tutkijaverkostoihin liittyviä tutkijavierailuja. Euroopan rajat ylittävää tutkimusyhteistyötä kehitetään erityisesti Yhdysvaltojen, Japanin ja Kiinan Venäjä-tutkimuslaitosten kanssa.

TutkimustoimintaTutkimustieto käyttöön

Aleksanteri-instituutti hyödyntää aktiivisesti tutkimustoimintansa tuloksia. Kaikki tutkijat opettavat instituutin koordinoimissa opetusohjelmissa ja omilla ainelaitoksillaan, sekä ohjaavat pro gradu -töitä ja väitöskirjoja.

Täydentävällä rahoituksella toteutettava soveltava tutkimus ja asiantuntijahankkeet vievät osaamista instituutin ulkopuolelle. Instituutin henkilöstö toimii asiantuntijatehtävissä myös eri medioissa ja tilaisuuksissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Instituutti kehittää jatkuvasti uusia yhteistyömuotoja julkisen vallan toimijoiden sekä yritysmaailman ja kansalaisjärjestöjen kanssa laatien mm. tilaustutkimuksia, selvityksiä sekä politiikkasuosituksia.

Aktiivinen tieteellisten ja muiden asiantuntijatapahtumien järjestäminen tuo tutkimustulokset ja instituutin koti- ja ulkomaisen tutkijaverkoston asiantuntemuksen tuoreeltaan tiedeyhteisön lisäksi median, kansalaisyhteiskunnan, julkishallinnon, elinkeinoelämän, diplomaattikunnan ja muun yleisön käyttöön. Vuosittaisen Aleksanteri-konferenssin lisäksi instituutti reagoi nopeasti Venäjän ja itäisen Euroopan yhteiskuntien muutoksiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin järjestämällä kulloinkin akuutteihin tiedontarpeisiin vastaavia tilaisuuksia.