Kirjasto:
informaatikko Marko Tiainen
puh. 050 319 8581

Viestintä:
informaatikko Niina Into
puh. 050 318 5667

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Venäjää ja itäistä Eurooppaa koskevan tiedon muita suomalaisia tuottajia ja välittäjiä

Arktinen keskus
Arktinen keskus tarjoaa tietopalveluita, joita tuottavat kirjasto ja tiedeviestinnän yksikkö. Arktikumissa sijaitseva kirjasto on kaikille avoin. Tiedeviestintä kokoaa ja välittää tietoa suurelle yleisölle ja erilaisille kohderyhmille.

Arktisen keskuksen tiedeviestintä ylläpitää useita arktisiin ja Barentsin alueisiin liittyviä verkkopalveluita, kuten Barentsinfo-portaalia. Portaaliin on koottu yleistietoa Barentsin alueesta. Lisäksi sieltä löytyy tietoa mm. alueen kulttuurista, elinkeinoelämästä, koulutuksesta, matkailusta, ympäristöstä, luonnosta ja alkuperäiskansoista. Portaalin valokuva-albumissa on yli 200 valokuvaa vapaasti käytettävissä.

Centrum Balticum
Centrum Balticum -keskus on samannimisen säätiön ylläpitämä ajatushautomo, think tank, riippumaton asiantuntija tutkimuksen ja päätöksenteon välimaastossa. Ajatushautomotoiminta perustuu muiden Itämeren alueeseen keskittyneiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa toteutettavaan yhteistyöhön. Centrum Balticum keskittyy think tank -toiminnassaan tank-osioon eli Itämeri-tilaisuuksien järjestämiseen, Itämeri-tiedottamiseen sekä Itämeri-hankkeiden koordinointitehtäviin. Keskus on myös julkisen keskustelun käynnistäjä ja foorumi, joka pyrkii vahvistamaan Itämeren alueen vaikutusvaltaa ja ääntä Euroopassa.

Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT
Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition) on syksyllä 1998 perustettu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja opetusyksikkö. CEMAT tuottaa tieteellisesti korkealaatuista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimustietoa nopeasti kehittyvistä markkinoista (Venäjä, Baltian maat ja Aasia). Kansainvälisten tieteellisten julkaisujen lisäksi CEMAT raportoi tutkimustuloksista sekä säännöllisesti ilmestyvissä katsauksissa että laajempina teemaraportteina ja kasvattaa tulevaisuuden Venäjä- ja Aasia-osaajia kanavoimalla tutkimustulokset maisteriopetukseen.

CEMAT on mukana partnerina Aleksanteri-instituutin koordinoimassa Suomen Akatemian Venäjä-tutkimuksen huippuyksikössä Venäjän modernisaation valinnat.

Maanpuolustuskorkeakoulu
Maanpuolustuskorkeakoulu toimii yliopistokentässä sotatieteellisenä yliopistona ja tuottaa uutta tietoa sekä Puolustusvoimille että yhteiskunnalle. Tutkimuksen painopiste on tulevaisuuden uhkakuvissa ja puolustusjärjestelmän kehittämisessä. Yksi ydintutkimusteemoista on Suomen lähialueiden sotilaallinen kehitys.

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin. Kirjaston ainutlaatuiset sotatieteelliset kokoelmat koostuvat painetusta kirjallisuudesta, kausijulkaisuista ja lehtivuosikerroista sekä elektronisista aineistoista. Kirjaston kokoelmaprofiilissa korostuvat Maanpuolustuskorkeakoulun opetus- ja tutkimusalat sotataidon (sotahistoria, strategia, operaatiotaito ja taktiikka), johtamisen, sotilaspedagogiikan sekä sotatekniikan muodossa. Lisäksi kirjaston kokoelmiin hankitaan sotatieteellistä tutkimusta tukevaa aineistoa monipuolisesti muun muassa eri maiden asevoimiin, kriisinhallintaan, sotilaslainsäädäntöön ja liikunta- sekä terveystieteisiin liittyen. Kirjaston kokoelmista löytyy suomen, englannin ja ruotsin kielten lisäksi aineistoa myös muun muassa venäjäksi, saksaksi ja ranskaksi.

Pan-Eurooppa Instituutti (PEI)
Pan-Eurooppa Instituutti (PEI) tarkastelee Euroopan talouden ja liiketoiminnan kehitystä koko mantereen laajuudessa. Se keskittyy muutosten seurantaan Itämeren talousalueella, arktisella alueella ja EU:n itäisissä rajanaapureissa, erityisesti Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. PEI toteuttaa tutkimushankkeita sekä antaa keskeisiin tutkimusalueisiinsa pohjautuvaa opetusta Turun kauppakorkeakoulussa. Viime aikoina tutkimuskohteina ovat olleet muun muassa EU:n ja Venäjän talous- ja innovaatioyhteistyö, yritysten investoinnit lännestä itään ja idästä länteen, Venäjän arktisten alueiden talouskehitys sekä Itämeren alueen liiketoimintaympäristöjen kehitys erityisesti meriteollisuussektorilla.

Slaavilainen kirjasto, Kansalliskirjasto
Slaavilaiseen kirjastoon hankitaan slaavilaisilla kielillä julkaistua humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen kirjallisuutta. Valtaosa kokoelmasta on venäjänkielistä.
Kokoelman laajuus on noin 450 000 nidettä.

Vuosina 1828-1917 kirjastolla oli oikeus saada kokoelmiinsa kappale jokaista Venäjällä painettua julkaisua. Venäläinen vapaakappalekokoelma sisältää kirjoja, sanoma- ja aikakauslehtiä, karttoja, lentolehtisiä ja kuvia. Tämän kansainvälisestikin merkittävän kokoelman laajuus on noin 110 000 nidettä, ja se kattaa kaikki aihealueet.

Slaavilaisen kirjaston ylläpitämään Slavica-wikiin on koottu tietoa ja linkkejä Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tiedonlähteistä.

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)
Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) on kansainvälisesti korkeatasoinen siirtymätalouksiin erikoistunut tutkimuslaitos, jossa seurataan ja analysoidaan Venäjän ja Kiinan ajankohtaista kehitystä ja tehdään pitkäjänteistä akateemista tutkimustyötä. Tutkimus keskittyy makrotalouden ja rahoitusmarkkinakysymyksiin siirtymätalouksissa. Tämän lisäksi tehdään talouden rakenteisiin liittyvää tutkimusta laitoksen kannalta keskeisten maiden – Venäjä ja Kiina – kysymyksistä.

BOFIT julkaisee kahta tutkimusjulkaisua BOFIT Discussion Papers ja BOFIT Policy Brief sekä säännöllisiä seurantajulkaisuja, mm. BOFIT Venäjä-tilastot ja BOFIT Venäjä-ennuste.

Tilastokeskus
Vuonna 1865 perustettu Tilastokeskus on ainoa suomalainen viranomainen, joka on perustettu tilastointia varten. Se tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija. Tilastokirjastolla on merkittävä kokoelma Venäjän keisarikunnan tilastoja Suomen autonomian ajalta, ks. lisätietoja täältä.

Ulkopoliittinen instituutti
Ulkopoliittinen instituutti on tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista. Tehtäväänsä instituutti toteuttaa tekemällä tutkimusta sekä järjestämällä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja julkaisemalla raportteja tutkimustuloksistaan ja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä. Instituutti julkaisee myös Ulkopolitiikka-lehteä sekä ylläpitää alan erikoiskirjastoa.

Yksi Ulkopoliittisen instituutin tutkimusohjelmista on EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä. Tutkimusohjelman keskeisimmät tutkimusaiheet ovat 1) Venäjän poliittinen ja taloudellinen kehitys sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka, 2) alueellinen kehitys Venäjän ja EU:n yhteisessä naapuristossa ja 3) Euroopan unionin itäinen kumppanuus ja EU:n Venäjä-politiikka.

Venäjä- ja rajatutkimuskeskus VERA
Karjalan tutkimuslaitoksen koordinoima Venäjä- ja rajatutkimuskeskus VERA tukee rajoihin, raja-alueisiin ja Venäjään liittyvää osaamista Itä-Suomen yliopistossa. Monialaisena keskuksena sen toimintaan osallistuu tutkijoita eri tieteenaloilta. Se vahvistaa yliopiston strategiaa ja vastaa monitieteisen Venäjän ja Euroopan rajoja ja raja-alueita käsittelevän tutkimuksen kysyntään. 

VERA-keskuksen tutkimusteemat ovat 1) Valta, instituutiot ja uskomukset Venäjällä ja raja-alueilla, 2) Euroopan rajat ja naapuruus, 3) Raja-alueiden muutokset, 4) Rajat ylittävä kulttuurinen vuorovaikutus ja 5) Matkailu, palveluliiketoiminta ja Venäjä.