TUHAT-tutkimustietojärjestelmä

Toimituspäällikkö
Elina Kahla (työstä vapaalla)

Myynti
aleksanteri [at] helsinki.fi

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Kikimora Publications Series A 14

kansikuva Katja Ruutu: Venäjän politiikka ja perustuslaki
Tutkimus Venäjän perustuslakikäsitteistön kehityksestä 1900-luvulla

Kikimora Publications : Series A14. 2006
ISBN 952-10-321-4
10 EUR + VAT 10 %
226 p.


Huhtikuussa 2006 tuli kuluneeksi sata vuotta Venäjän poliittisen järjestelmän siirtymisestävaltiokäsitykseen, jonka pohjaksi oli asetettu perustuslaki. Vuoden 1906 myöhäisen alun jälkeen Venäjällä, Neuvostoliitossa ja nykyisessä Venäjän federaatiossa on hyväksytty yhteensä viisi perustuslakia, viimeisimpänä vuoden 1993 perustuslaki.
Venäjän poliittinen järjestelmä on siirtynyt tänä aikana useita kertoja yhdes-tä valtiokäsityksestä toiseen. Tsaarin vallasta siirryttiin vallankumouksen kautta Venäjän federatiiviseen sosialistiseen neuvostotasavaltaan, ja tämän jälkeen vuonna 1924 Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoon. Vuonna 1991 perustet-tiin nykyinen Venäjän federaatio.
Työn lähtökohtana on tutkia Venäjän ja Neuvostoliiton perustuslakikäsit-teistössä tapahtuvia muutoksia. Tarkoituksena on ymmärtää tässä käsitteistössä esiin tulleita jatkumoita ja murroksia käsitehistoriallisesti, sanastojen ja käsittei-den käytön aikalaiskontekstit yksityiskohtaisesti lukien.
Rajoitetun ykseyden käsityksen piirissä perustuslailliset käsitteet olivat tär-keimpiä välineitä argumentoida ja luoda tilaa poliittisen ykseyden uudelle esi-tykselle. Perustuslakikäsitteistö oli näin keskeinen kamppailun kohde, josta koko neuvostoajan käytiin jatkuvaa määrittelykilpailua sekä valtakausien eliitin sisäi-sessä keskustelussa että myös eri hallintopoliittisten aikakausien välillä.


Katja Ruutu on valmistunut Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta ja on toiminut tutkijana Aleksanteri-instituutissa.