Tutkimushankkeet

Tehostekuva

Venäjän energiapolitiikan rakentuminen ja sen ulkoiset vaikutukset

Valtiot, yritykset ja alueelliset toimijat kuten EU kilpailevat kasvavissa määrin pääsystä Venäjän huomattaviin energiavaroihin. Kilpailu energiavaroista on synnyttänyt systemaattisen
tutkimuksen tarpeen. Samalla haasteena on korjata yhteiskuntatieteellisen energiapolitiikan tutkimuksen pirstaloituminen kansainvälisen politiikan ja politiikan tutkimukseen, sekä
taloustieteiden ja kauppatieteiden tutkimukseen. Tutkimuksen pirstaloituminen on vaikeuttanut kattavien teorioiden kehittämistä energiapolitiikan muotoutumisesta ja sen laajemmista vaikutuksista.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusi käsitteellinen malli. Siinä kartoitetetaan toisaalta materiaalisia resursseja, ja toisaalta sosiaalisia voimia ja sosiaalista vuorovaikutusta toisiinsa yhteenliittäviä ja välittäviä mekanismeja. Uusi käsitteellinen malli pohjautuu sosiologian ja kansainvälisen politiikan alan tutkimuksessa Giddensin ja Wendtin esittämien sosiaalisen strukturaation teorioiden soveltamiseen ja edelleenkehittämiseen. Malli huomioi fyysisen ympäristön, taloudelliset tekijät, sekä informaation saatavuuteen ja instituutioiden kehitykseen liittyvät tekijät sekä valtion että kansainvälisellä tasolla. Malli soveltuu sekä valtiosidonnaisten että yksityisen sektorin toimijoiden tarkasteluun. Samalla se tarkentaa strukturaatioteorian käsitystä materiaalisesta todellisuudesta.

Empiirinen aineisto sisältää asiantuntijahaastatteluita, ensi käden lähteenä käytettäviä dokumentteja, ja suoraa havainnointia kenttätyössä. Aineisto pureutuu kolmeen tapaustutkimukseen:

1) Venäjän energiapolitiikan päätöksentekomekanismien rakentuminen ja energiapolitiikan kotimaiset juuret;
2) Venäjän ja EU:n välinen energiapolitiikka Venäjän luoteisosissa;
3) energiapolitiikka Venäjän ja Aasian rajapinnalla Venäjän kaakkoisosissa.

Hanke vahvistaa energiapolitiikan tutkijakoulutusta ja tuottaa 3 kirjaa, toimitettuja teoksia, sekä runsaasti artikkeleita kansainvälisesti julkaistavaksi.

Kesto: 01.01.2008 - 31.12.2011
Kontaktihenkilö: Markku Kivinen (Markku.Kivinen[at]helsinki.fi)
Rahoitus: Suomen akatemia (122753)
Tutkijat: David Dusseault, Mikko Palonkorpi, Hanna Smith, Pami Aalto, Vesa Rautio, Jeremy Smith