Päättyneet hankkeet

Pohjoisen ulottuvuuden tietopalveluverkosto

www.northerndimension.net

tunnus

Pohjoisen ulottuvuuden tietopalveluverkosto (Northern Dimension Advisory Network, NDN) on Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin, Tampereen Itämeri-instituutin, Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa instituutin, Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun vuonna 2000 ideoitu yhteistyöhanke. Kotimaisten päätoimijoiden lisäksi hankkeessa on ollut mukana lukuisia ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita, mm. Viron diplomaattikoulu, Baltic Centre for Russian Studies ja Economic Faculty of St. Petersburg University.

Tietopalveluverkoston tavoitteena on yhdistää olemassa olevia tietopalvelutuotteita pohjoisen ulottuvuuden tunnettavuuden, kansainvälistymisen sekä tietoyhteiskuntakehityksen lisäämiseksi Suomessa ja sen lähialueilla. Hanke merkitsee erityisesti synergian, kustannustehokkuuden ja paremman vaikuttavuuden aikaansaamista lisäämällä yhteistyötä olemassa olevien tietopalveluiden kesken. Tietopalveluverkoston tavoitteena on kehittää eurooppalaista pohjoisen ulottuvuuden asiantuntemusta ja edistää asiantuntijoiden verkottumista niin kansallisella kuin maakuntatasolla. Hankkeen keskeisin toiminto on internetportaali www.northerndimension.net, jonka kautta partnerit tarjoavat monipuolista analyysimateriaalia omilta alueellisesti ja aiheellisesti jaetuilta vastuualueiltaan.

Tietopalveluverkoston tavoitteena on luoda yhtenäinen ja kansainvälisesti merkittävä sekä alueellisesti ja aiheellisesti kattava tietoportaali. Toisiaan täydentävien taustatieto- ja analyysimateriaalin sekä ajankohtaisen uutisseurannan avulla pyritään luomaan yksi, monipuolisesti palveleva ja toimiva tietopalvelukokonaisuus niin viranomaisten, tutkijoiden, tiedotusvälineiden, idänkauppaa käyvien yritysten, opiskelijoiden kuin tavallisten matkailijoidenkin käyttöön. Tällä hetkellä pohjoiseen ulottuvuuteen ja sen eri osa-alueisiin liittyvää aineistoa saa hajanaisesti lukuisista eri lähteistä ja sivustoilta. NDN-hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on koota tietoa laajalti saman osoitteen alle ja saavuttaa kansainvälisestikin tunnustettu virallisen pohjoisen ulottuvuuden tietopalvelun asema.

NDN-verkosto on lisäksi mukana järjestämässä tapahtumia, esimerkiksi seminaareja ja puhetilaisuuksia, joissa esitellään ja markkinoidaan portaalin tarjoamia palveluja. Hankkeen tavoitteena on myös pk-yritysten kansainvälistymispyrkimysten tukeminen ja Baltian, Barentsin ja Karjalan alueen kestävän kehityksen tukeminen ja taloudellis-sosiaalisen koheesion vahvistaminen. Yrityksiä pyritään auttamaan pitkän tähtäimen suunnittelussa ja edistämään vuorovaikutusta julkishallinnon, EU-instituutioiden, tiedeyhteisöjen ja elinkeinoelämän välillä. Kilpailukyvyn ja työllisyyden edellytyksiä alueella pyritään parantamaan.

Kattava tietopalvelu ja siihen liittyvien tilaisuuksien aikaansaamat muutosvaikutukset tulevat esiin mm. syntyneinä tutkimusselvityksinä, pk- yritysten kohdemarkkinatuntemuksen tehostumisena sekä tutkimustoiminnan verkottumisena. Hanke parantaa yleistä pohjoisen ulottuvuuden tuntemusta ja pitää Pohjois-Euroopan asioita esillä EU:n laajentuessa. Yritys- ja yhdistystoimintaa harjoittavat tahot voivat hyödyntää mm. tietoportaalin rahoitusopasta kilpaillessaan EU:n rahoittamista hankkeista. Myös ulkomaalaisia partnereita tuetaan perehtymisessä EU-rahoituksen mahdollisuuksiin sekä monikansalliseen projektiyhteistyöhön.

Projektipäällikkö: Timo Hellenberg, office(at)hellenberg.org

Kesto: 1.1.2003 - 31.5.2005

Partnerit:
Aleksanteri-instituutti
Arktinen keskus
Itämeri-instituutti
Pan-Eurooppa Instituutti
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu
Viron Diplomaattikoulu

Rahoittajat:
Länsi-Suomen lääninhallitus,
Etelä-Suomen rannikkovyöhykkeen INTERREG III A ohjelma,
INTERREG III A Karjala, INTERREG III A Kolarctic
Pirkanmaan liitto,
Uudenmaan liitto,
Varsinais-Suomen liitto