Finlandssvenskar är finländare

Finlandssvenskar identifierar sig ofta samtidigt som tvåspråkiga och/eller finskspråkiga, och de flesta upplever sig starkt som finländare.

Finlandssvenskar är finländare Det visar Anna Henning-Lindbloms avhandling i socialpsykologi, som den 25.8 granskas vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

I sin avhandling har Henning-Lindblom bland annat undersökt i vilken grad finlandssvenska skolungdomar identifierar sig som finlandssvenskar, tvåspråkiga och finskspråkiga. En del av ungdomarna identifierade sig enbart som finlandssvenskar, men upp till 70 procent såg sig samtidigt som två- eller finskspråkiga.

– Finlandssvenskarna tänker alltså olika i denna fråga, och det kan göra det svårare att hitta gemensamma strategier för att bevara minoritetens livskraft, säger Henning-Lindblom.

Ungdomarnas nätverk av språkkontakter visade sig spela en stor roll för identifikationen.

– Att umgås med vänner på svenska, använda svenskspråkiga medier och använda svenska i och utanför hemmet stärker identifikationen som finlandssvensk, förklarar Henning-Lindblom.

Identifikationen som finlandssvensk var ändå inte svagare hos de ungdomar som bodde i kommuner med färre svensktalande och påverkades inte av deras kunskaper i finska. Ungdomar som uppgav att de hade starkare kunskaper i svenska identifierade sig i högre grad som finlandssvenskar. Bättre subjektiva kunskaper i finska stärkte också identifikationen som två- och/eller finskspråkig.

– Detta är förstås inget oväntat, men ett intressant resultat med tanke på debatten om de obligatoriska skolspråken, säger Henning-Lindblom. Kunskaper i ett språk ökar identifikationen med språkgruppen i fråga, vilket har relevans om man vill skapa goda relationer mellan språkgrupper. Därtill underlättas förstås kontakten grupperna emellan av goda språkkunskaper.

I bägge materialen som ligger som grund för avhandlingen framgår att så gott som samtliga finlandssvenskar identifierade sig som finländare.

– Detta står i kontrast till vissa åsikter i den offentliga debatten, där man ifrågasatt huruvida finlandssvenskarna är ”riktiga finländare”, säger Henning-Lindblom.

Henning-Lindblom påpekar att det på svenska går att skilja mellan nationalitet, finländare, och språket finska. På finska däremot innefattar ordet ”suomalainen” både nationalitet och majoritetens språk. Henning-Lindblom efterlyser därför en ny slags terminologi.

– Det vore viktigt att hitta ord som inte sätter ett likhetstecken mellan nationaliteten och majoritetsgruppen. Annars finns det en risk att majoriteten ser på den gemensamma nationella identiteten på ett snävare sätt – vi är alla finnar (suomalaisia) och talar därmed alla finska.

Information om disputationstillfället »»

Anna Henning-Lindbloms avhandling på E-thesis »»

Text: Katja Bargum

Foto: Ari Aalto

24.8.2012

Helsingfors universitet, webbkommunikationen
Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»