Prorektor Löytönen: en starkare kultur mellan universitetet och alumnerna

Helsingfors universitet är en samhällspåverkare, samarbetspartner och förespråkare för vetenskap.

Löytönen Prorektor Markku Löytönen ansvarar för ett brett och mångfasetterat område i universitetets ledning; samhällelig interaktion.

– Det kan jämföras med ett nätverk bestående av tusen bitar, som är kopplade till varandra på otaliga sätt. En av mina uppgifter är att finna de kanaler för diskussion och växelverkan genom vilka ärenden kan föras framåt, beskriver Löytönen.

Löytönen betonar betydelsen av forskning, undervisning samt skapande och förmedlande av kunskap som bas för universitetets samhälleliga roll.

En av prioriteringarna i framtiden är att upprätthålla kontakterna mellan universitetet och de före detta studerandena, alumnerna, också efter att dessa utexaminerats. Löytönen påpekar att det också är en fråga om kultur.

– Hos oss i Finland och i den övriga Norden saknar vi en identitet som är kopplad till studieplatsen. Denna kulturskillnad framträder särskilt väl när vi till exempel jämför med den anglosaxiska världen, säger Löytönen.

Det kommande Aalto-universitetet är inte bara en konkurrent till Helsingfors universitet utan också en samarbetspartner.

– Vi har ju redan mycket samarbete i praktiken, till exempel Forskningsinstitutet för fysik HIP och Institutet för informationsteknologi HIIT, och detta samarbete kommer att öka. Dessutom finns det inga skiljemurar på forskningens område, påpekar Löytönen.

Löytönen vill fästa uppmärksamhet på att jämka mellan olika tidsperspektiv. Där företagen måste sätta målen på kort sikt, verkar grundforskningen på mycket längre sikt, ofta tiotals eller hundratals år. Dagens forskningsresultat kan kanske utnyttjas först under nästa århundrade. Löytönen ser en utmaning i att långsiktigheten kommer till synes i beslutsfattandet.

Till professorn i kulturgeografi Markku Löytönens ansvar som prorektor hör förutom den samhälleliga interaktionen också informationsadministrationen.

Text: Tapani Sainio
Foto: Ari Aalto
26.8.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva Wahlström


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»