Från blågrön bakterie till läkemedel

Finlands Akademi beviljade forskning kring bioaktiva ämnen en finansiering på över en halv miljon euro. Sammanlagt fick forskare vid Helsingfors universitet finansiering från Akademin på över 36 miljoner euro.

Finlands Akademi beviljade forskning kring bioaktiva ämnen en finansiering på över en halv miljon euro. Sammanlagt fick forskare vid Helsingfors universitet finansiering från Akademin på över 36 miljoner euro.

När Kaarina Sivonen inledde sitt doktorandarbete om cyanobakterier, visste man inte mycket om dessa organismer, tidigare kallade "blågröna alger". Sedan visades en bild i tv av kor som dött av vatten infekterat med s.k. algblomning.

Det här satte fart på oroade medborgare och på medierna.

– I praktiken satt jag hela dagen i telefon, och arbetade på min avhandling om kvällar och nätter, minns Sivonen.

Nu är bältena av cyanobakterier vardagsmat för läroböckerna inom miljöbranschen och i sommarnyheterna. Vi vet att giftiga cyanobakterieförekomster är vanliga både i de finländska sjöarna och i Östersjön. Numera kan man också identifiera de giftiga bakterierna. För detta ändamål har molekylbiologiska metoder utvecklats, för mikroskopet räcker inte till för att särskilja de giftiga från de ofarliga.

Forskningsgruppen som Sivonen leder har analyserat cyanobakteriernas genom samt den kemiska strukturen hos de gifter de bildar och deras bioaktivitet, det vill säga hur de ämnen som utsöndras av cyanobakterierna påverkar andra organismer. En stor del av arbetet består av modern mikrobiologi, där undersökningen av hela genom har en central roll. När man känner till genomet och dess uppbyggnad kan man också klarlägga de mekanismer enligt vilka de ämnen som utsöndras av cyanobakterierna bildas.

Antibiotika från cyanobakterier

Forskningen kring cyanobakterier tjänar inte enbart stugfolket som bekymrar sig för sitt badvatten. Cyanobakterierna kan producera lever- och nervgifter, men också inhibitorer som hämmar enzymaktivitet och antibiotika som dödar svampar och bakterier. Några av de här bioaktiva ämnena kan också utnyttjas som utgångsämne vid utveckling av nya läkemedel.

Forskningsgruppen som verkar på institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper vid Helsingfors universitet hör till spetsenheten Integrerad fotosyntes- och metabolitforskning, som har valts ut av Finlands Akademi. Nu beviljade Finlands Akademi forskningen kring bioaktiva ämnen finansiering på över en halv miljon euro.

Sammanlagt beviljade Finlands Akademi 18,9 miljoner euro för projekt i biovetenskaper och miljö. Besluten finns på Akademins webbsidor. I år beviljades forskare vid Helsingfors universitet finansiering från Finlands Akademi på sammanlagt 36,5 miljoner euro.

Kaarina Sivonen i forskningsdatasystemet TUHAT »»

Finlands Akademi »»

Text: Hanna Kaisa Hellsten
Foto: Veikko Somerpuro
8.5.2012
Översättning: Eva Wahlström
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»