Helsingfors universitet fick goda resultat i utvärdering av forskningen

Utredningen som publicerades den 7 maj 2012 visar att det i internationella publikationer hänvisas till forskningsresultat vid Helsingfors universitet oftare än genomsnittet.

Helsingfors universitet fick goda resultat i utvärdering av forskningen

– Det glädjande i resultaten är att det höga antalet hänvisningar inte bara är några få forskares förtjänst utan att vi har en bred spets av toppforskare. Våra forskare är ambitiösa och publicerar påfallande ofta sina resultat i de allra högststående vetenskapliga tidskrifterna, berättar universitetets prorektor Johanna Björkroth.

Uppgifterna baserar sig på analysen Web of Science vid universitetet i Leiden, där Helsingfors universitets synlighet utreddes. År 2005 citerades universitetet 50 procent oftare än det internationella medeltalet, och fram till år 2010 steg siffran till 59 procent. Impakten för Helsingfors universitet var exceptionellt stor särskilt i publikationer inom biovetenskap.

Publikationsanalyserna ingick i en utvärdering i vilken närmare 5 900 forskare vid Helsingfors universitet åren 2005–2010 deltog. Utvärderingen har tagit över ett år och den var frivillig för deltagarna. Utvärderingen som pågick i över ett år utfördes av fem internationella expertpaneler.

Utvärderingen av forskningen och doktorandutbildningen baserade sig på uppgifter av forskarna själva, och de gällde bland annat forskningens effekter, finansieringen och det vetenskapliga samarbetet. Man deltog inte i utvärderingen institutionsvis, utan som forskargrupperingar som bildats fritt över vetenskapsgränserna. Anmälningar kom från 136 grupper, av vilka var och en fick en skräddarsydd feedback gällande den egna situationen.

– Förutom erfarna forskare, hörde även doktorander till varje enskild forskargemenskap och det var möjligt att utnyttja deras värdefulla erfarenheter. På grundval av resultaten borde universitetet i fortsättningen fästa större uppmärksamhet på tydligheten i urvalsprocesserna inom doktorandutbildningen och på handledningen av doktoranderna, säger Björkroth.

Enkäten besvarades av 1 200 doktorander, av vilka största delen uppgav att de ansåg att stödet från handledaren och vetenskapssamfundet var den viktigaste främjande faktorn för arbetet med avhandlingen. De var relativt nöjda med doktorandutbildningen, men 37 procent hade i något skede övervägt att avbryta utbildningen. De nöjdaste var de som inte förberedde sin avhandling ensam utan i samarbete med en forskningsgrupp. Doktoranderna vid teologiska och beteendevetenskapliga fakulteten var nöjdast med handledningen.

Helsingfors universitet kommer att under åren 2013–2016 allokera sammanlagt 10,5 miljoner euro till de forskarsamfund som placerade sig bland de trettio procent som klarade sig bäst inom varje kategori.

Sammanlagt 43 forskarsamfund kommer att belönas. Belöningsmodellen ger orsak till glädje särskilt för humanisterna, för av de forskarsamfund inom humaniora som deltog i utvärderingen belönas upp till 46 procent. Följande i ordningen var forskarsamfunden inom medicin och bio- och miljövetenskaper.

Utvärderingsrapporten » »

En video från publiceringstillfället » »

Text: Virve Kuusi
Bild: Veikko Somerpuro
7.5.2012
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»