Expertgruppen: Behandlingen av Schurs avhandling korrekt.

Arbetsgruppens rapport publiceras på universitetets hemsida.

Yliopiston kirjasto Behandlingen av Israel-Jakob Schurs doktorsavhandling år 1937 stred inte mot de vetenskapliga förfarings- och kvalitetskrav, som Helsingfors universitet och dess vetenskapssamfund förbundit sig till vid nämnda tidpunkt. Det fastställde den av Helsingfors universitet tillsatta expertgruppen i ärendet.

Enligt arbetsgruppen underkändes avhandlingen huvudsakligen på grund av bristfällig kvalitet, och vetenskapligt understödda argument för underkännandet lades fram.

Arbetsgruppen har inte heller funnit bevis för antisemitism i gransknings- och bedömningsprocessens gällande Schurs doktorsavhandling, med undantag av några vinklade formuleringar i ett språkgranskningsuttalande.

Till expertgruppen hörde professor i förvaltningsrätt Olli Mäenpää, som fungerade som gruppens ordförande, samt professor i allmän språkvetenskap Fred Karlsson och Olli Alho, docent i religionsvetenskap.

Helsingfors universitet har beslutat att publicera arbetsgruppens rapport på sin hemsida. Rapporten föranleder inga vidare åtgärder i ärendet för universitetets del, menar rektor Ilkka Niiniluoto.

Text: Jorma Laakkonen
Foto: HY
17.4.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Johanna Metsämäki


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»