Punchdoftande herrkotteri eller konstnärligt instrument?

Manskörens traditioner och framtid dryftades på Akademens 175-årsjubileumsseminarium 6.2, som ordnades i samarbete med ämnet musikvetenskap vid Helsingfors universitet.

Punchdoftande herrkotteri eller konstnärligt instrument?

Studentkören Akademiska sångföreningen grundades år 1838 av Fredrik Pacius vid det som skulle bli Helsingfors universitet. Därmed är Akademen den äldsta fortfarande aktiva kören i Finland.

– Långa traditioner kan vara både en styrka och en svaghet, sade Hans Lundgren, director musices vid Linköpings universitet. Hur förenar vi ålderdomliga seder och bruk med att vara moderna män?

Manskörssången uppstod på 1800-talet. Sången var ett politiskt redskap som användes i såväl arbetarrörelsen och försvaret som i studentkåren.

– Studenter träffades och sjöng tillsammans, inspirerade av den skandinavistiska anda som rådde, berättade Lundgren.

Även Akademens historia är sammankopplad med politik och nationsbildning. Bland annat uruppförde kören nationalsången Vårt land 1848.

– Under körens första år på 1830- och 40-talen hade det kulturella medborgarsamhället just börjat få sin karaktär. Universitetet flyttade till huvudstaden från Åbo, Kalevala publicerades, Brunnsparken planerades som europeisk kulturpark, beskrev professor Laura Kolbe från humanistiska fakulteten.

Det var först på 1900-talet som manskören började få en konstnärlig roll. Banbrytande var Stockholmskören Orphei Drängar ledd av den legendariska dirigenten Hugo Alfvén.

– Alfvén betraktade kören som ett musikinstrument, en vokal orkester, sade Lundgren.

Manskörsrepertoaren från 1800-talet kan idag ty sig främmande för dagens studenter.

– Att i dag sjunga ”Liv och blod för Finlands ära” är inte oproblematiskt, konstaterade Lundgren. Det är viktigt att manskörerna tar sig an modern repertoar och uppmuntrar tonsättare att skapa nytt material.

I dagens samhälle kan också den manliga gemenskapen uppfattas som exkluderande.

– Vem har inte stött på nidbilden av manskörer som punchdoftande kotterier? frågar Lundgren.

Framtiden ligger i kvalitet.

– Den konstnärliga ambitionen måste alltid sättas i främsta rummet. Den är viktigare än gemenskapen och kamratandan, sade Lundgren.

Laura Kolbe på forskningsdatasystemet TUHAT: »»

Musikvetenskap vid Helsingfors universitet »»

Programmet för Akademiska sångföreningens jubileumsår »»

Akademens festskrift Manskörssång i tid och rum »»

Text och foto: Katja Bargum
7.2.2013
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»