Universitetet och kommunerna utvecklar socialt arbete tillsammans

HU är internationell föregångare i praktikforskningen, som är en mötesplats för forskningen och det praktiska sociala arbetet.

Professor i praktikforskning Ilse Julkunen – Praktikforskning koncentrerar sig på forskning i det konkreta sociala arbetet, säger Ilse Julkunen, professor i praktikforskning vid HU.

Till exempel handlar det om att synliggöra processer i det praktiska arbetet samt att förnya och förbättra arbetssätt.

Det pågår stora samhällsförändringar just nu samtidigt som de sociala problemen har blivit allt mer komplexa.

– Det har skapat behov av en annorlunda forskning som tar tag i de levande processer som just nu sker i samhället ur en praktikbaserad synvinkel. Det finns ett stort intresse för praktikforskning, också internationellt, förklarar Julkunen.

Unikt för modellen är också att man strävar efter gränsöverskridande metoder att producera kunskap. Både forskare, utvecklare, praktiker och brukare tas med i processen och alla parter är jämlika.

Enligt Julkunen finns det också ett behov att sammanknyta forskningsarbetet med det utvecklingsarbete som görs i kommunerna.

Helsingfors universitet fick år 2003 de första professurerna i praktikforskning, en finsk professur på heltid och en svensk på halvtid. Finansieringen sker via projektmedel fram till år 2010 och nu förs förhandlingar om finansiering mellan kommunerna och universitetet.

Julkunen har tillsammans med sin finskspråkiga kollega Erja Saurama utvecklat konceptet.

– Utvecklingen har skett i samarbete med både praktiker, forskare och undervisningspersonal. De upprättade stödstrukturerna, dvs. Mathilda Wrede- och Heikki Waris-institutet är orsaken till att vi har kommit så här långt. De möjliggör bidrag under skrivprocessen, handledning i studiegrupper och kollegialt stöd.

– Jag hoppas att praktikforskningen blir en nationell angelägenhet och att den sprider sig till flera områden.

>>Läs mer om Mathilda Wrede-institutet

Text och foto: Jonna Söderqvist
24.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»