Skolan är viktig för skapandet av den svenska identiteten

Det är viktigt att det finns svenska skolor. Det tycker nästan alla elever i svenskspråkiga skolor i huvudstadsregionen.

Monica Londen och Camilla Kovero Skolan är väldigt viktig för skapandet av den svenska identiteten, både bland enspråkigt svenska och bland tvåspråkiga elever. Eleverna uppskattar också den svenska skolan. Det kommer docent Camilla Kovero och filosofie doktor Monica Londen fram till i forskningsrapporten Språk, identitet och skola.

– Oberoende av språklig bakgrund tycker 96 procent av eleverna som deltog i undersökningen att det är viktigt att det finns svenska skolor, betonar Kovero och Londen.

Undersökningen gjordes i 13 skolor i huvudstadsregionen; fem lågstadieskolor, fem högstadieskolor och tre gymnasier. Av de 855 elever som deltog i undersökningen var 62 procent från tvåspråkiga hem, trots att det varierar mellan de olika åldersgrupperna.

– Eleverna känner gemenskap med den finlandssvenska kulturen och oberoende om de är enspråkigt svenska eller tvåspråkiga, vill de gärna definiera sig som finlandssvenska. Elever från enspråkigt finska hem definierar sig ofta som tvåspråkiga.

Kovero och Londen betonar också vikten av att barnen känner sig hemma i den språkliga miljön, eftersom eleverna behöver en stark svensk skolmiljö både för sin språkliga och kunskapsmässiga utveckling.

Undersökningen kom också fram till att användningen av svenskan ökar med åldern.

– Användningen av svenska språket ökar bland de äldre ungdomarna jämfört med de yngre. Många av eleverna vill också förmedla det svenska språket vidare till egna barn och de känner inte heller oro för svenska språkets ställning i Finland.

Syftet med undersökningen är att synliggöra elevernas språkliga bakgrund, deras uppfattningar om den egna språkliga identiteten, svenskan i Finland och svenska språkets betydelse för dem i framtiden, samt även att lyfta fram elevernas olika erfarenheter av skolan.

Forskningsprojektet är utfört vid pedagogiska institutionen vid Helsingfors universitet och rapporten publiceras i publikationsserien Nordica Helsingiensia som utges av institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur (Nordica).

Text och foto: Jonna Söderqvist
11.2.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»