Otillräcklig information om svenskspråkiga tentamina

Utredningen Samma på svenska – en utredning om svenskspråkiga tentamina vid Helsingfors universitet, pekar på brister i hur svenskspråkiga tentamina förverkligas bland den finskspråkiga undervisningspersonalen.

Otillräcklig information om svenskspråkiga tentamina

Rasmus Kyllönen, medlem i HUS styrelse med ansvar för tvåspråkighet, berättar om olika utvecklingsförslag på hur man kunde förstärka tvåspråkigheten i vardagen. Till dem hör t.ex. språkkurser för personalen, ett automatiserat språkval vid anmälan för tentamen genom datasystemet Weboodi.

- Vi bör uppmuntra alla att använda sitt modersmål, både lärare och studenter.

Enkäten förverkligades under våren 2010 på uppdrag av Studentkåren. Den besvarades av undervisningspersonal vid alla elva fakulteter. Största delen av professorerna och lärarna (87 %) upplever inte korrigeringen av svenskspråkiga tentamenssvar som belastande, men t.o.m. en tredjedel anser att det är en belastning att översätta tentamensfrågor till svenska.

- Det är oroväckande att många studenter upplever det som att de ställer till besvär om de ber om tentamensfrågor på svenska eller kan det bero på att de inte litar på att de får tydliga frågor? Undersökningen visar att praxisen varierar mycket mellan fakulteterna. Det viktiga är vi borde ha likadana principer för alla, poängterar prorektor Ulla-Maija Forsberg.

Bara hälften av undervisningspersonalen vid universitetet skriver sina svenskspråkiga tentamensfrågor själva, medan hela 83 procent rättar tentamenssvaren själva. Utredningen tyder på att professorernas och lärarnas ålder har ett samband med hur besvärlig de anser att översättningen av tentamensfrågor till svenska är.

Resultaten visar, att ju äldre personalen är, desto mindre belastar översättningen. Arbetsbördan upplevs som tyngst, vars grundkunskaper i svenska är så svaga att de behöver hjälp av kolleger för att klara av arbetet med tvåspråkigheten, och av dem som till och med på övertid ombeds översätta sina kollegers tentamensfrågor.

Studentkåren kräver i sin tur bättre information till studenter och personal om rätten att tentera på svenska samt konkreta åtgärder för hur universitetet kan stödja tvåspråkigheten i vardagen.

Rapporten finns också att läsa på webben » »

Text: Karin Hannukainen
Foto: Wilma Hurskainen
3.11.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»