Förvaltningen av HU:s fastighetsegendom bolagiseras

En arbetsgrupp som utrett universitetsfastigheterna föreslår att de statsägda fastigheter som förvaltas av Senatfastigheter bolagiseras i tre aktiebolag som ägs av universiteten och staten.

Förvaltningen av HU:s fastighetsegendom bolagiseras Arbetsgruppen tar också ställning till två andra alternativ, en överföring av fastigheterna direkt till universitetens balans samt ett fastighetsbolag samägt av universiteten, staten och en tredje instans.

– Trots att den bästa lösningen för Helsingfors universitet hade varit att överföra fastigheterna direkt till balansen, står jag själv bakom förslaget, säger HU:s kvestor Ilkka Hyvärinen, som varit med i arbetsgruppen. ¬– Lösningen är den mest jämlika för alla universiteten.

Helsingfors universitets och huvudstadsregionens övriga universitets fastigheter förvaltas av ett av de tre fastighetsbolagen, stiftelsen för Aaltouniversitets fastigheter av det andra och de övriga finländska universitetens fastigheter av det tredje.

Till bolaget överförs statsägda fastigheter som förvaltas av Senatfastigheter, och som används av HU, av ett värde på uppskattningsvis omkring 500 miljoner euro. Utanför bolaget kvarstår de universitetsägda fastigheterna, bland andra HU:s huvudbyggnad. Bokföringsvärdet av dessa är 300 miljoner euro.

Universiteten får två tredjedelar av ägarandelen och staten en tredjedel.

– Universiteten skulle gärna ha valt ett ägande till 100 procent, men enligt arbetsgruppens förslag har universiteten också fortfarande en betydande bestämmanderätt i bolaget.

Detta gör det möjligt att bibehålla en hyresnivå som stöder verksamheten, påpekar Hyvärinen. På annat håll i världen tillämpas sinsemellan mycket olika praxis i fråga om hur universitetens fastigheter ägs.

– De generella modellerna torde vara att universiteten äger sina fastigheter direkt eller att de hyr av staten, statliga institutioner, ett statsbolag, en provins eller en delstat. Fastighetsbolag med delägande verkar vara ett mera sällsynt alternativ.

Helsingfors universitet skall ge sitt utlåtande om förslaget inom oktober. Regeringens finanspolitiska ministerutskott behandlar fastighetsförmögenheten i november.

Läs arbetsgruppens rapport på finska om universitetens fastigheter på undervisningsministeriets webbsidor

Text: Susanna Rautio
Foto: Veikko Somerpuro
9.10.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva Wahlström


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»