”Vi är bra på att umgås på svenska”

Tvåspråkigheten garanterad i universitetslagförslaget.

Matti Tikkanen – Reglerna, som tryggar tvåspråkigheten, finns också med i det nya universitetslagutkastet, konstaterar prorektor Matti Tikkanen som ansvarar för tvåspråkighetsfrågorna vid Helsingfors universitet.

Tvåspråkigheten vid HU har hittills varit noggrant reglerad i lagen och haft det skydd som är nödvändigt för att garantera en fungerande och levande tvåspråkighet.

Några av de viktigaste elementen som tryggas i lagförslaget är att Svenska social- och kommunalhögskolan också i framtiden är en fristående, svenskspråkig enhet och att det fortsättningsvis finns en prorektor som ansvarar för tvåspråkighetsfrågorna.

I utkastet för den nya lagen föreslås det dessutom att höja antalet svenska professurer från 27 till 28, eftersom det år 2007 inrättades en svenskspråkig professur i veterinärmedicin.

I samband med den nya universitetslagen kommer HU också att se över de egna interna instruktionerna våren 2009. Den svenska projektgruppen, som är med i förberedelserna för universitetsreformen, har kommit med förslag om hur universitet internt kan förstärka tvåspråkigheten.

– Vi har föreslagit att det på varje campus skall finnas en svensk studiekoordinator som ansvarar för den svenskspråkiga undervisningen och att det vid varje fakultet skall finnas en prodekan som ansvarar för svenska ärenden, berättar Tikkanen som är ordförande för den svenska projektgruppen.

Helsingfors universitet är landets största tvåspråkiga universitet och näst största svenska.

– Den svenska utbildningen är viktig, eftersom universitetet bär ett nationellt ansvar för att det finns kompetent svensk personal, till exempel läkare och jurister, påpekar Matti Tikkanen.

Han betonar att svenskan vid universitetet inte bara spelar en nationellt viktig roll. Universitetet har ett omfattande och nära samarbete med flera nordiska universitet där svenskan har stor betydelse.

– Flera finska professorer arbetar vid svenska universitet och Sverige är mycket intresserade av oss. Vi är mycket bra på att umgås på svenska!

Text: Jonna Söderqvist
Foto: Annika Rauhala
16.10.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»