Skolsvenska är trevligt

Under den senaste tiden har det debatterats livligt om den s.k. tvångssvenskan men i skolornas vardag studerar man svenska med gott humör.

Skolsvenska Àr trevligt

En majoritet av grundskoleeleverna i finska skolor gillar att studera svenska och de tycker att det är en rikedom att kunna många språk. Det visar en färsk forskningsrapport från Helsingfors universitet där man undersöker grundskolans svenskundervisning på olika håll i Finland.

Hälften av de elever som deltagit i undersökningen har en positiv attityd till att studera svenska och de tycker att skolans undervisning är bra. De ser språkkunskaper som viktiga med tanke på framtiden och många uttrycker en stolthet över att Finland är ett tvåspråkigt land. Det finns också en stor grupp elever som har en neutral inställning till svenska. Endast 20 procent av eleverna förhåller sig negativt till svenskundervisningen.

– Resultaten var mer positiva än vad vi förväntade oss. Vi tyckte det var fint att läsa och lyssna på hur tydligt och moget grundskolans niondeklassister framförde och motiverade sina synpunkter, säger Hanna Lehti-Eklund och Maria Green-Vänttinen som har gjort undersökningen.

Mest överraskade blev forskarna över att grundskoleelevernas åsikter och önskemål påminde så mycket om gymnasisternas synpunkter. Gymnasisternas ståndpunkter kartlades i den första projektrapporten som gavs ut år 2010.

Eleverna önskar sig konkreta lärdomar från svenskundervisningen. Många vill lära sig att tala svenska i vardagssituationer. Målet har förverkligats rätt så bra, eftersom 73 procent av eleverna upplever att deras kunskaper ligger på en god nivå.

Ett viktigt mål i undervisningen är att alla elever ska engageras i att öva muntlig svenska. Att lärarna själva talar mycket svenska tycks också ha en god inverkan på elevernas muntliga kompetens.

Finska, finskugriska och nordiska institutionens publikationer »»

Text: Suvi Uotinen
Foto: Veikko Somerpuro
Översättning: Nadine Aschan
24.1.2012
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»