Universitetet har förändrats

Förutom att Helsingfors universitet förnyas strukturellt sker också en visuell förnyelse. Den bekanta flamman i logon blir större och fakulteternas färger stiger fram i rampljuset.

Universitetet har förändrats

Helsingfors universitets strategi för åren 2010–2012 kan sammanfattas med orden mot toppen och mot samhället. Under de kommande åren kommer universitetet att stärka sin position som ett av världens ledande mångvetenskapliga forskningsuniversitet och aktivt verka för mänsklighetens välfärd och för ett rättvist samhälle.

Universitetet har som uppgift att vara Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en framtidsbyggare och föregångare.

Universitetsreformen förpassade konsistoriet till historien och det högsta beslutsfattande organet är nu styrelsen. Styrelsen beslutar om de centrala målen, strategin och styrprinciperna för universitetets verksamhet och ekonomi. Rektor, som väljs av styrelsen, ansvarar för beredningen och presentationen av ärenden som ska behandlas i styrelsen och för verkställandet av besluten. I fortsättningen utgörs universitetets centralförvaltning av rektorskansliet och universitetstjänsterna.

Institutionsstrukturen vid Helsingfors universitet har reformerats: vid de elva fakulteterna verkar nu 24 ämnesinstitutioner mot tidigare 67. Antalet läroämnen har inte minskats, alla finns i de nya institutionerna. Fyra fakulteter är helt utan institutioner.

Den personal som har varit anställd med tjänsteavtal undertecknade i december 2009 övergångsavtal om att tjänsteavtalet ska förvandlas till arbetsavtal. De centrala villkoren i tjänsteavtal kvarstår i arbetsavtalet.

Verksamhetsförutsättningarna för det nya självständiga universitetet förstärks av ett nytt fastighetsbolag. Universitetsfastigheterna, som tidigare hörde till Senatsfastigheter, övergår i bolaget Helsingfors universitetsfastigheters ägo.

Text: Laura Tötterman
Foto: HU
5.1.2009
www.helsinki.fi/webbredaktionen
Översättning: Eva WahlströmMånadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»