Lärlingsutbildning på högre nivå

Fortbildning av läroavtalstyp planeras nu för högskoleutbildade

 Lärlingsutbildningen

Yrkeskunskap får man inte bara genom att läsa utan också genom att göra. Läroavtal existerar inom många olika branscher, och utgående från ett förslag av en arbetsgrupp kring vuxenutbildning tillsatt av undervisningsministeriet planerar man nu ett motsvarande system också för högskolorna. Att stiga i graderna så långt som till professor ger dock inte systemet möjligheter till.

- Reformen gäller särskilt yrkeshögskolor, men visst har det vid universitetet också funnits möjligheter, till exempel inom språkstudier, att avlägga motsvarande fristående examina, konstaterar universitetets prorektor Hannele Niemi.

Kärnan i läroavtalsfortbildningen är lärande i arbetet. För lärandet som sker på arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren tillsammans med högskolan på överenskommet sätt. Högskolan ansvarar för nivån.

- Det är viktigt att universitetet alltid har ansvaret för nivån på examen i sin helhet. Utgångspunkten vid Helsingfors universitet är en högklassig forskningsbas, och i samarbetet med arbetslivet måste vi också kunna garantera att de krav som ställs på forskningen uppfylls, betonar Niemi.

Dessutom föreslår arbetsgruppen en möjlighet för högskoleutbildade att med yrkesprov visa sin kompetens efter examen. Dessa specialkompetenser kan man skaffa sig på många olika sätt; genom avgiftsbelagd fortbildning eller läroavtalsfortbildning eller genom självständiga studier. Arbetsgruppen vill också i fortsättningen införa mera flexibilitet när det gäller separat studierätt vid högskolorna för delprestationer inom examina.

I vilken mån det i reformen är fråga om fortbildning och i vilken läroavtal varierar enligt Niemi inom olika branscher. Man måste skapa klara och tydliga principer för hur språkexamina, studier utomlands eller andra tidigare erhållna kunskaper skall identifieras.

- Dessa måste preciseras genom branschvisa diskussioner.

Undervisningsministeriet föreslår att reformerna inleds redan under detta år.

Text: Kai Maksimainen
Foto: Veikko Somerpuro
8.1.2009
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Eva Wahlström


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»