VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN


Leidenius
Foto: Museovirasto

LAIMI LEIDENIUS
gynekolog
första kvinnliga professorn i medicin
1877-1938


Laimi Leidenius var den första kvinnliga professorn i medicin i Finland och hela Norden. Området för professuren var gynekologi och obstetrik. Hon var också den första kvinnliga professorn vid Helsingfors universitet och den första kvinna som innehade en ordinarie lärostol. Leidenius kom att ha en avgörande inverkan på mödravården, barnmorskornas förhållanden och utvecklingen av förlossningssjukhuset.

Leidenius disputerade 1913 om desinfektionens inverkan på livmoderns bakteriehalt efter förlossning. Därefter verkade hon som läkare, fortsatte sina forskningar och företog studieresor till utlandet. Hon publicerade bl.a. en på djurförsök baserad undersökning om inverkan av honans endokrina system på ungarnas inre sekretion samt en statistisk undersökning över förlossningskrampers förekomst och orsaker. Hon kom senare att forska i livmodercancer. År 1925 utnämndes Leidenius till docent i obstetrik och gynekologi vid Helsingfors universitet. Leidenius njöt av att undervisa: enligt en väns memoarer var hon "framför allt obstetriker, lärare i förlossningskonst".

Leidenius var i likhet med många läkare intresserad av sin tids sociala frågor, och i synnerhet moderskapsskyddet låg henne varmt om hjärtat. I sina tidiga populära småskrifter hade hon diskuterat sedlighetsfrågor och rashygien. Senare koncentrerade hon sig på kvinnosjukdomar, havandeskap och förlossningar och skrev bl.a. handböcker för väntande mödrar. Hon verkade i början av 1920-talet vid Mannerheims Barnskyddsförbund för ordnandet av en medicinsk mödravård. Förbundets första rådgivningscentraler grundades vid denna tid i Viborg och Helsingfors.

I början av 1930-talet var Leidenius med och planerade den nya kvinnokliniken i Helsingfors och var till sin död föreståndare för dess andra klinik. Vid sidan av sina många uppdrag hade hon en omfattande privatpraktik.