Internationella inslag i studierna

 

Please, see Faculty Flamma, log in required:

 

In Finnish: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY304723

På svenska: https://flamma.helsinki.fi/sv/HY360770

 

In English: https://flamma.helsinki.fi/en/HY360041

 

 

Denna webbsida uppdateras inte längre:

 

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten erbjuder alla sina examensstuderande en möjlighet till internationella erfarenheter. Det finns många sätt att skaffa sig internationella erfarenheter under studierna. Man kan åka på studentutbyte på eget initiativ eller inom ramen för något utbytesprogram. Man kan utföra sin arbetspraktik utomlands. Fakulteten beviljar årligen resestipendier till studerande vars examensarbete förutsätter utlandsvistelse t.ex. för insamling av material till avhandlingen.

Allmänt om internationellt studentutbyte

Med internationellt studentutbyte avses studier utomlands under en avgränsad tidsperiod. Under utbytestiden är den studerande inskriven vid ett utländskt universitet och bedriver studier som i sin helhet räknas till godo i den examen som han eller hon avlägger vid sitt hemuniversitet. Det rekommenderas att den studerande i god tid före utbytet kontaktar sina professorer och lärare och diskuterar sin studieplan och hur de planerade utlandsstudierna ska ersätta andra studieprestationer. Den studerandes heminstitution ansvarar för att utbytesstudierna räknas till godo efter hemkomsten.

Det är i princip möjligt att åka på utbyte till vilket universitet som helst om man själv ordnar studieplats och finansiering och kommer överens om att studierna kan räknas till godo i examen. En sådan utbytesstuderande kallas för en ”free mover”. Det är dock enklast att åka på utbyte inom ramen för ett etablerat utbytesprogram. Då brukar man i regel inte betala terminsavgifter och kan ansöka om olika slags stipendier. Utöver stipendier kan den studerande få studiestöd i normal ordning (studiepenning, bostadstillägg och studielån).

Utbytesprogram som koordineras av fakulteten

Examensstuderande vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan åka på studentutbyte inom ramen för bl.a. Erasmus- och Nordplus-programmen. Fakulteten har också bilaterala utbytesavtal. Fakulteten brukar ordna ett infotillfälle om studentutbyte i januari.

Andra utbytesprogram vid universitetet

Förutom fakultetens studentutbyte kan man också åka på utbyte till något av Helsingfors universitets samarbetsuniversitet. Studentutbyte ordnas inom ramen för både bilaterala avtal och nätverk (bl.a. ISEP, AEN och MAUI). Universitetets enhet för internationellt utbyte koordinerar utbytesverksamheten och ordnar två gånger om året (på hösten och på våren) tillsammans med karriär- och rekryteringsservicen ett informationstillfälle om studier, praktik och arbete utomlands

Bli internationell vid ditt hemuniversitet

Den studerande kan bli internationell också utan utlandsvistelser, t.ex. genom att delta i undervisning på främmande språk eller delta i ämnesföreningarnas internationella verksamhet. Vill man knyta kontakter med internationella studerande kan man bli tutor för inkommande utbytesstuderande eller medverka i mottagningsservicen för internationella utbytesstuderande (s.k. pick-up service).

Magisterprogram

Fakulteten erbjuder fem internationella magisterprogram, som är avsedda för internationella och finländska sökande som har avlagt lägre högskoleexamen.
I universitetets intranät Flamma finns ytterligare information om utlandsstudier, arbete och praktik utomlands samt om hur man blir internationell vid sitt hemuniversitet. Likaså finns där tidigare utbytesstuderandes rapporter om och feedback på sitt utbyte.

Tilläggsinformation:

Planerare för internationella ärenden
Sari Mikkola, Infocenter (Viksbågen 11), tel. 02941 58247
e-post: mmtdk-international [AT] helsinki.fi.