Direktiv om forskastudier

Anvisning för Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens vetenskapliga påbyggnadsutbildning - Godkända vid fakultetsrådets möte 5.5.2015

1. MÅL FÖR DEN VETENSKAPLIGA PÅBYGGNADSUTBILDNINGEN
2. ANTAGNINGSKRITERIER FÖR DEN VETENSKAPLIGA PÅBYGGNADSUTBILDNINGEN
3. ANSÖKNING TILL DEN VETENSKAPLIGA PÅBYGGNADSUTBILDNINGEN
4. ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR FORSKARSTUDERANDE
5. EXAMENSFORDRINGAR
PÅBYGGNADSSTUDIER
DOKTORSEXAMEN
LICENTIATEXAMEN
EXAMENSBEVIS

 

Fakulteten har meddelat särskilda anvisningar om bedömningen av doktorsavhandlingar - Granskningen och bedömningen av doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar

Alla anvisningar om påbyggnadsstudier (forskarstudier) vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten (pdf är under konstruktion).

 


1. MÅL FÖR DEN VETENSKAPLIGA PÅBYGGNADSUTBILDNINGEN

Enligt statsrådet förordning om universitetsexamina (1039/2013, 21 §) är målet för påbyggnadsutbildningen är att den som har slutfört utbildningen

1) grundligt har gjort sig förtrogen med sitt eget forskningsområde och dess samhälleliga betydelse,

2) har inhämtat förmåga att självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap,

3) har gjort sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom det egna forskningsområdet,

4) har förvärvat en sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden i anslutning till det egna forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem,

5) har förvärvat tillräckliga kommunikativa färdigheter och språkkunskaper samt andra förutsättningar att vara verksam i arbetslivet i omfattande och krävande sakkunnig- och utvecklingsuppgifter och i internationellt samarbete.

Den rekommenderade målsatta tiden för doktorsexamen är fyra år som heltidsstudier.

 

2. ANTAGNINGSKRITERIER FÖR DEN VETENSKAPLIGA PÅBYGGNADSUTBILDNINGEN

Antagningskriterierna för påbyggnadsutbildningen fastslås i 37 § i universitetslagen (558/2009). En förutsättning för antagningen är att fakulteten konstaterar att den sökande på basis av tidigare examen eller utbildning har tillräckliga kunskaper och färdigheter för påbyggnadsstudier vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Till studier som leder till vetenskaplig påbyggnadsexamen kan antas den som har avlagt

a) lämplig högre högskoleexamen,

b) lämplig högre yrkeshögskoleexamen, eller

c) lämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Av sökande till doktorandutbildningen förutsätts dessutom att den sökande har fått minst goda vitsord i huvudämnet och examensarbetet för högre högskoleexamen.
Upp

 

3. ANSÖKNING TILL DEN VETENSKAPLIGA PÅBYGGNADSUTBILDNINGEN

Påbyggnadsutbildningens mest centrala del utgörs av forskningsarbetet, som doktoranden utför under ledning av en mer erfaren forskare.  Den som är intresserad av påbyggnadsutbildningen rekommenderas att i första hand kontakta forskare eller forskargrupper som arbetar med intressanta forskningsprojekt. Forskningstemat bestämmer i sista hand vid vilken fakultet och för vilket huvudämne man ansöker om examensrätt.

Den som ansöker om examensrätt vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten får rätt att avlägga påbyggnadsexamen vid alla fakultetens huvudämnen som nämns i 3 § i fakultetens permanenta föreskrifter. Om huvudämnet indelas i flera studieinriktningar som godkänts av fakultetsrådet, kan rätten att avlägga examen bestämmas inom huvudämnet enligt studieinriktning. Ansökan gäller examensrätt för doktorsexamen, som också innehåller examensrätt för licentiatexamen. Samma ansökan gäller också för ett lämpligt doktorandprogram. Påbyggnadsexamina är licentiat- och doktorsexamina (AFL, LVL, AFD, LVD, FD). Fakulteten bestämmer i samband med antagningen utgående från den sökandes tidigare studier och doktors- eller licentiatavhandlingens tema till vilken examen påbyggnadsstudierna leder.

Den sökande lägger upp en individuell studieplan som innehåller en forsknings- och studieplan, arrangemang för handledningen och uppföljningen samt principer för samarbetet (handledningsavtal). Den sökande väljer doktorandprogram efter att ha diskuterat valet med handledaren (handledarna) eller den ansvariga professorn. Vid uppläggningen av studieplanen ska beaktas att doktorsexamen, som innefattar studier i en omfattning av minst 60 studiepoäng, ska kunna avläggas på fyra år som heltidsstudier. Se närmare information om fakultetens examensfordringar och studier som kan ingå i studieplanen för påbyggnadsstudierna i kapitel 5.

1. Forskningsplanen
Det rekommenderas att forskningsplanen skrivs på engelska. Forskningsplanen ska vara högst tre sidor lång och innehålla avhandlingens tema/rubrik, bakgrundsinformation om undersökningen och dess betydelse, målsättning, metoder, forskningsmaterial, eventuella forskningstillstånd samt en preliminär tidtabell och finansieringsplan.

2. Studieplanen
Studieplanen ska innehålla de studieavsnitt som planeras ingå i examen, dvs. både redan avlagda och tilltänkta studieavsnitt samt allmänna studier och studier inom det egna vetenskapsområdet som kan räknas tillgodo, sammanlagt 60 studiepoäng. Se till att studieplanen inte blir för omfattande. Ange kursernas innehåll så detaljerat som möjligt: kursens namn, kurskod, nivå, studiepoäng, samt när och var kurserna genomförs. Om studierna har genomförts vid någon annan högskola än Helsingfors universitet, bifoga en kort beskrivning av kursinnehållet så att man vid huvudämnet kan bedöma om kursen kan ingå i påbyggnadsexamen. Bifoga också ett intyg över studier som genomförts vid en annan högskola. Kurserna ska innehålla en tentamen, rapport, övningsuppgifter eller någon annan skriftlig prestation för att kunna godkännas, endast deltagande räcker inte. Se närmare information om studier som kan inkluderas i studieplanen för påbyggnadsstudierna i kapitel 5.

3. Handlednings- och uppföljningsgruppen
När den sökande har hittat ett lämpligt forskningsämne och en handledare, kommer studeranden och avhandlingens ansvariga handledare överens om hur handledningen organiseras. Handledningsrelationen beskrivs i ett skriftligt avtal. Både handledaren och forskarstuderanden har vissa rättigheter och skyldigheter, som man kommer överens om i början av handledningsrelationen (se nedan). Forskarstuderanden har rätt att få regelbunden handledning i forskningsarbetet och påbyggnadsstudierna. En studerande kan ha flera än en handledare. Den ansvariga handledaren ska vara en professor, docent eller en person med motsvarande vetenskapliga meriter. De övriga handledarna ska ha avlagt minst doktorsexamen. För varje forskarstuderande utses i ansökningsskedet en uppföljningsgrupp med minst två medlemmar som är experter på vetenskapsområdet i fråga och har avlagt minst doktorsexamen. Uppföljningsgruppens medlemmar får inte arbeta i samma forskningsgrupp som doktoranden och ska vara oberoende också i övrigt.  Vid sammanställandet av uppföljningsgruppen bör beaktas att den ena förhandsgranskaren kan vara medlem i uppföljningsgruppen, om inga andra grunder för jäv finns, medan den andra förhandsgranskaren ska komma utifrån.  Uppföljningsgruppen har inget handledningsansvar i fråga om avhandlingen. Gruppen har till uppgift att ge uppbyggande och kritisk respons på studiernas och forskningsprojektets framskridande och på handledningen samt att uppmärksamma problemsituationer (se Problemsituationer och lösningar). Uppföljningsgruppen samlas minst en gång per år för att tillsammans med forskarstuderanden och handledarna bedöma hur forskningsarbetet framskrider. Medlemmarna förbinder sig till att delta i dessa möten när de ger sitt samtycke till att vara med i uppföljningsgruppen. En av handledarna eller en medlem i uppföljningsgruppen ska komma från den ansvariga institutionen.

Forskarstuderandens rättigheter och skyldigheter:

 • Förbinder sig till självständigt, kritiskt och långsiktigt arbete.
 • Har rätt att få en utnämnd handledare, som stöder doktoranden i det självständiga forskningsarbetet.
 • Har rätt att få handledning och hjälp i frågor angående studierna och forskningen av den ansvariga professorn och handledarna.
 • Har rätt att få stöd för arbetet med avhandlingen av uppföljningsgruppen.
 • Ansvarar för att studierna och avhandlingen framskrider, håller sina handledare à jour om hur forskningsarbetet framskrider och uppdaterar sin studie- och forskningsplan årligen.
 • Sammankallar uppföljningsgruppen och informerar gruppen om hur studierna och avhandlingen framskrider.
 • Är skyldig att göra en närvaro- eller frånvaroanmälan för varje läsår.

Handledarens rättigheter och skyldigheter:

 • Förbinder sig till att handleda och främja doktorandens forskningsarbete på lång sikt och regelbundet.
 • Handledarna kommer sinsemellan överens om arbetsfördelningen. 
 • Beaktar vid uppläggningen av doktorandens studieplan att doktorsexamen, som innefattar studier i en omfattning av minst 60 studiepoäng, ska kunna avläggas på fyra år som heltidsstudier.
 • Reserverar tillräckligt och lika mycket tid för alla doktorander.
 • Träffar doktoranden regelbundet och behandlar alla doktorander jämlikt.
 • Vägleder doktoranden i frågor som anknyter till forskningsarbetet (forskningsetik, uppläggande av forskningsplanen, vetenskapliga sammankomster, publicering osv.).  
 • Stöder doktorandens etablering i forskarsamhället.
 • Diskuterar forskningsarbetets finansiering och olika finansieringsmöjligheter med doktoranden.
 • Ser till att handledningen fortgår även när situationerna förändras och föreslår vid behov att en annan handledare tillsätts.
 • Ser för egen del till att manuskriptet är av god kvalitet och att avhandlingen kan förgranskas.

4. Handledningsavtalet
Forskarstuderanden och avhandlingens ansvariga handledare ingår ett handledningsavtal som bifogas till ansökan.

5. Doktorandprogrammet
Forskarstuderanden diskuterar valet av doktorandprogram i första hand med handledaren och/eller huvudämnets ansvariga professor och väljer ett doktorandprogram vid Helsingfors universitet som fakulteten deltar i.

 

Lämna in ansökan till fakulteten

Den sökande ska lämna in ansökan med bilagor för bedömning till fakulteten enligt anvisningarna och inom den givna tiden. Ansökan ska innehålla den ansvariga professorns bifall (se Behandling av ansökan vid fakulteten). Fakulteten granskar ansökan och försäkrar sig om att ansökningsdokumenten uppfyller de formella kraven och att den sökande är behörig. Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven bedöms inte. Behandlingstiden för ansökningar anges på fakultetens webbplats.

Om den sökandes magisterexamen (eller motsvarande) är avlagd utanför Helsingfors universitet, ska den sökande också bifoga en bestyrkt kopia av examensbeviset och studieutdraget samt vid behov ett intyg över sina kunskaper i finska, svenska eller engelska. Språkkunskaperna (finska, svenska eller engelska) visas enligt Helsingfors universitets allmänna riktlinjer för studentantagningen. Kunskaperna i engelska mätt med ett språktest ska motsvara språkkunskaper på studienivå (academic level).

 

Behandling av ansökan vid huvudämnet och doktorandprogrammet

1. Vid huvudämnet (eller studieinriktningen) beror bedömningen av ansökan på den sökandes tidigare examen och var den avlagts. Den ansvariga professorn bedömer den sökandes grundexamen, arrangemangen för de planerade studiernas handledning och uppföljning samt om forskningstemat lämpar sig för huvudämnet (eller studieinriktningen) med beaktande av huvudämnets och/eller institutionens undervisnings- och handledningsresurser.  Den ansvariga professorn kan förorda eller avslå ansökan.  Avslag ska motiveras skriftligen.

1) Sökande som avlagt högre högskoleexamen vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Magistrar som utexaminerats från Helsingfors universitets Agrikultur-forstvetenskapliga fakultet kan beviljas studierätt för AFD- eller LVD-examen förutsatt att den sökande har visat minst god prestationsnivå i huvudämnet och pro gradu-avhandlingen. Den som ansöker om studierätt för ett annat huvudämne än det man avlagt examen i behöver ett motiverat utlåtande av den ansvariga professorn i påbyggnadsstudiernas huvudämne om att den sökande är behörig för påbyggnadsstudier i huvudämnet i fråga.  Utlåtandet ska bifogas till ansökan. För att vara behörig att ansöka ska den sökande ha genomfört minst 100 studiepoäng i påbyggnadsstudiernas huvudämne eller motsvarande studier. Det kan vara grund-, ämnes-, eller fördjupade studier och andra studier som stöder huvudämnet. Vid behov kan studeranden genomföra kompletterande studier i huvudämnet enligt överenskommelse med den ansvariga professorn. Detta gäller också för studerande som byter studieinriktning inom huvudämnet. Studier i huvudämnet kan inkluderas i licentiat- och doktorsexamen.

2) Sökande som avlagt högre högskoleexamen vid någon annan fakultet vid Helsingfors universitet eller vid en annan finländsk högskola

Sökande med högskoleexamen från andra fakulteter eller andra finländska högskolor kan få studierätt till AFD-, LVD- eller FD-examen förutsatt att de har visat minst god prestationsnivå i huvudämnet och pro gradu-avhandlingen. Den ansvariga professorn ska ge ett motiverat utlåtande om att den sökande är behörig för påbyggnadsstudier i huvudämnet i fråga. Utlåtandet ska bifogas till ansökan. För att vara behörig att ansöka ska den sökande ha genomfört minst 100 studiepoäng i påbyggnadsstudiernas huvudämne eller motsvarande studier. Om den sökande vill avlägga AFL-, LVL-, AFD- eller LVD-examen måste han eller hon ha genomfört minst 100 studiepoäng i påbyggnadsstudiernas huvudämne. I annat fall avlägger den sökande filosofie doktorsexamen. Studierna som ger ansökningsbehörighet kan vara grund-, ämnes-, eller fördjupade studier och andra studier som stöder huvudämnet. Vid behov kan studeranden genomföra kompletterande studier i huvudämnet enligt överenskommelse med den ansvariga professorn. Studier i huvudämnet kan inkluderas i licentiat- och doktorsexamen.

3) Sökande som fått behörighet för påbyggnadsstudier utomlands
Som i punkt 2). Den ansvariga professorn ska ge ett motiverat utlåtande om att den sökande är behörig för påbyggnadsstudier i huvudämnet i fråga och vilken målexamen han eller hon förordar. Vid behov kan studeranden genomföra kompletterande studier i huvudämnet enligt överenskommelse med den ansvariga professorn. Studier i huvudämnet kan inkluderas i licentiat- och doktorsexamen.

 

2. Doktorandprogrammet har till uppgift att behandla ansökningarna till påbyggnadsstudier och ge ett motiverat förslag för antagningen av nya studerande till fakulteten. Doktorandprogrammet bedömer den sökandes lämplighet för doktorandprogrammet och för forskarstudier utgående från den sökandes studieframgång i relevanta ämnen, forskningsplan och kompetens, samt med beaktande av arrangemangen och resurserna för handledning och uppföljning av forskningsplanens genomförande. Doktorandprogrammet kan förorda eller avslå ansökan. Avslag ska motiveras skriftligen.

Om doktorandprogrammet bedömer att forskningsämnet inte lämpar sig för vetenskapsområdet i fråga, returneras ansökan så fort som möjligt till fakultetskansliet, som skickar det för behandling till ett doktorandprogram som lämpar sig bättre för det ifrågavarande forskningsämnet.

 

Antagning och omprövning

Beslutet om antagning förbereds vid fakulteten och fakultetens dekan fattar beslut om beviljande av studierätt för påbyggnadsexamen utgående från utlåtanden av huvudämnets (eller studieinriktningens) ansvariga professor och doktorandprogrammet.

För att uppnå doktorandutbildningens målsättningar följer fakultetens Forsknings- och forskarutbildningsnämnd upp urvalsprocessens enhetlighet och iakttagandet av urvalskriterierna vid doktorandprogrammen, och framför utvecklingsförslag för systemet till fakulteten och forskarskolorna. Nämnden kan i särskilda fall ta upp en ansökan till behandling, till exempel om doktorandprogrammets och den ansvariga professorns utlåtanden är motstridiga eller om doktorandprogrammet som ansökan gäller anser att forskningsämnet inte är lämpligt för doktorandprogrammet i fråga.  

När dekanus har godkänt ansökan till vetenskapliga påbyggnadsstudier får den sökande ett meddelande om att ansökan har godkänts och anvisningar för inskrivningen. Den sökande ska lämna in inskrivningshandlingarna till fakultetskansliets studieärendeservice, som skickar dem vidare för införande i Helsingfors universitets studeranderegister (Oodi). Studeranderegistret meddelar den sökande om införandet i studieregistret och dennes studentnummer.

Om en person som sökt till påbyggnadsutbildning inte kan antas, får han eller hon ett skriftligt avslag med motivering. Sökande som är missnöjda med beslutet kan begära omprövning av dekanus inom 14 dagar och därefter av förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från beslutets delgivande. Begäran om omprövning ska göras skriftligen och den sökande ska precisera vad begäran gäller och på vilka grunder ändring söks.  Urvalets resultat får dock inte ändras till nackdel för den som begärt omprövning eller dem som redan beviljats studieplats.  
Upp

 

4. ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR FORSKARSTUDERANDE

Uppdatering av den personliga studieplanen  

Doktoranden lägger upp en individuell studieplan som innehåller en forsknings- och studieplan, arrangemang för handledningen och uppföljningen samt principer för samarbetet (handledningsavtal). Doktoranden svarar för förvaringen av studieplanen och ger en kopia av den till handledaren och den ansvariga professorn. Doktoranden uppdaterar studieplanen regelbundet, minst en gång om året under hela studietiden, bland annat utgående från kommentarer av handledarna och uppföljningsgruppen. Doktoranden sammankallar uppföljningsgruppen och informerar gruppen om hur studierna och avhandlingen framskrider. Doktorandprogrammet kan ha egna anvisningar om hur uppföljningsgruppens möten och rapporteringen ska arrangeras, vilka doktoranden ska följa utöver fakultetens anvisningar.

 

Registeruppföljning av forskarstuderande

Fakulteten genomför registeruppföljning av forskarstuderande i enlighet med rektors beslut (6/2011).  En kontroll i studeranderegistret görs under det sjätte studieåret efter att doktorsutbildningen inletts och gäller de doktorander som inte ännu har avlagt examen. Förutsättningen för att kunna anmäla sig som närvarande på hösten är att forskarstuderanden har en studieplan som godkänts av den ansvariga professorn. Fakultetsrådet har beslutat (14.2.2008) att de allmänna kriterierna för godkännande av studieplan, är att planen siktar på examen och att innehållet omfattar hela examen. Den individuella studieplanen ska inkludera en tidtabell för studiernas slutförande. Studieplanen ska också inkludera en redogörelse över genomförda påbyggnadsstudier samt en plan och tidtabell för genomförandet av resterande studier. Forskningsplanen ska inkludera en redogörelse över hur forskningen har framskridit och en plan och tidtabell för slutförandet av forskningen.  
En godkänd forskningsplan är i kraft tre år åt gången.

Om den ansvariga professorn inte förordar den personliga studieplanen behandlas doktorandens studieplan och den ansvariga professorns utlåtande av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, som framför ett förslag för planens godkännande eller avslag. Beslutet fattas av dekanus och forskarstuderanden får ett skriftligt meddelande om beslutet. Om forskarstuderanden är missnöjd med beslutet, kan han eller hon begära omprövning av förvaltningsdomstolen.

 

Problemsituationer och lösningar

Om forskarstuderanden, handledaren eller en medlem i uppföljningsgruppen har lagt märke till en problemsituation, ska han eller hon (de) kontakta doktorandprogrammets koordinator och vid behov fakultetens kansli samt huvudämnets ansvariga professor, vilka ansvarar för att situationen löses.

En handledningsrelation kan avslutas skriftligen på forskarstuderandens eller handledarens initiativ. Om forskarstuderanden har flera handledare kan ändringar i handledningsarrangemangen göras inom de existerande arrangemangen eller genom att utnämna en ny handledare i enlighet med fakultetens anvisningar.
Upp

 

5. EXAMENSFORDRINGAR

Studerande som antas till den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen ska:
1) genomföra minst 60 studiepoäng påbyggnadsstudier enligt den individuella studieplanen och

2) skriva en licentiatavhandling och/eller doktorsavhandling som visar förmåga till självständigt och kritiskt tänkande inom sitt vetenskapsområde och som godkänns av fakulteten efter en offentlig disputation.

 

PÅBYGGNADSSTUDIER
Syftet med de studier som inkluderas i påbyggnadsexamen är att skapa en tillräcklig kunskapsgrund för licentiat- eller doktorsavhandlingen. Studierna planeras med beaktande av forskarstuderandens grundutbildning och den vetenskapliga påbyggnadsutbildningens målsättningar. Därför bör studierna genomföras vid sidan av arbetet med avhandlingen så att de är genomförda i det skede när avhandlingen granskas.  
Påbyggnadsstudierna kan inte innehålla studieprestationer som inkluderas i en högre högskoleexamen.
Om studeranden efter licentiatexamen fortsätter med sina studier i samma huvudämne, behöver han eller hon inte göra upp en ny studieplan. Om en studerande som avlagt AFL- eller LVL-examen vill byta huvudämne för doktorsexamen, eller om en person med filosofie licentiatexamen skriver in sig vid fakulteten för att avlägga filosofie doktorsexamen, ska ett skriftligt utlåtande begäras av den ansvariga professorn som avgör om disputationen lämpar sig för huvudämnet i fråga samt om studeranden har tillräckliga kunskaper inom det nya huvudämnet. Om studeranden har avlagt licentiatexamen i ett annat huvudämne kan studierna som ingår i doktorsexamen tillgodoräknas (tillgodoräknande av påbyggnadsstudier), ifall studierna innehållsmässigt motsvarar studier i doktorsexamens huvudämne och ifall påbyggnadsstudiernas målsättningar enligt examensförordningen uppfylls. Licentiatavhandlingen eller doktorsavhandlingen som ingår i examensfordringarna kan inte ersättas med tidigare genomförda studier.
Den ansvariga professorn ska godkänna den sökandes preliminära studieplan samt de genomförda studieprestationerna. Om det sker betydande förändringar i de planerade påbyggnadsstudierna under arbetet med doktorsavhandlingen, ska forskarstuderanden i god tid före förgranskningen försäkra sig om att studierna godkänns av den ansvariga professorn.
Påbyggnadsstudierna innehåller allmänna kurser eller studieprestationer, huvud- och biämnesstudier inom det egna vetenskapsområdet och metodkurser samt s.k. integrerade studier.

De allmänna påbyggnadsstudierna innehåller vetenskapsteoretiska kurser som är oberoende av huvudämne, språkkurser, kurser i skrivande och kurser som stöder forskningsarbetet, till exempel inom vetenskapsetik, vetenskapligt publicerande, popularisering av vetenskap, forskningspolitik och forskningsledning, finansiering och planering av forskningsprojekt samt universitetspedagogik.  Påbyggnadsstudierna kan inte innehålla endast allmänna studier.

Studierna inom det egna vetenskapsområdet innehåller huvud- och biämnesstudier samt metodkurser. Studierna ska till innehållet stöda licentiat- och doktorsavhandlingens ämne och till nivån motsvara minst ämnes- eller fördjupade studier. Studieplanen kan också innehålla en del grundstudier om dessa stöder arbetet med avhandlingen.
Huvud- och biämnesstudierna kan innehålla till exempel kurser för forskarstuderande inom det egna vetenskapsområdet, en litteraturtentamen i huvudämnet och aktiv medverkan i seminarier för forskarstuderande. Studeranden ska komma överens om kurserna med den ansvariga professorn. Studeranden ska komma överens om litteraturtentamens omfattning och litteraturen med den ansvariga professorn. Påbyggnadskurser ordnas av institutionerna och forskarskolorna vid fakulteten.

Metodkurserna enligt vetenskapsområde innehåller kurser i vetenskapliga forskningsmetoder enligt forskningsämne och vetenskapsområde, till exempel i statistik, datavetenskap, kemisk analys, ekonometri osv.  

Studierna som ingår i påbyggnadsexamen kan ordnas antigen som särskilda studieavsnitt eller integreras i avhandlingen. Integrerade studier kan innehålla bl.a. vetenskapliga publikationer som inte ingår i avhandlingen, popularisering av forskningsresultat till exempel i form av populärvetenskapliga artiklar för tidskrifter som riktar sig till experter, undervisning, projektarbete som inte hör till avhandlingen, presentation av föredrag och posters på internationella kongresser och sammankomster samt internationella expertuppgifter. Integrerade studier kan inkluderas i studieplanen förutsatt att de planeras noggrant och att studeranden bifogar en detaljerad redogörelse över arbetet. Därtill ska forskarstuderanden tillsammans med den ansvariga professorn uppskatta arbetsmängden och studiepoängen för de integrerade studierna. Påbyggnadsstudierna kan inte innehålla endast integrerade studier.

Studier vid andra fakulteter och högskolor kan inkluderas (tillgodoräknas) i examen som allmänna studier eller studier inom det egna vetenskapsområdet på basis av studieintyg.  Forskarstuderandena rekommenderas att studera vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut i åtminstone tre månader.
Påbyggnadstudierna i punkt 1 i examensfordringarna ska vara genomförda före licentiatavhandlingens granskare eller doktorsavhandlingens förhandsgranskare utses. De genomförda studierna ska synas på studieutdraget och om möjligt vara registrerade studiehelheter. Om det fattas studier ska en redogörelse över de studier som fattas och den planerade tidpunkten för genomförandet bifogas till förslaget till förhandsgranskare.
Upp

DOKTORSEXAMEN

Agronomie- och forstdoktorsexamen och doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper
En studerande som antagits till vetenskapliga påbyggnadsstudier ska genomföra påbyggnadsstudierna enligt en studieplan som godkänts av fakulteten och skriva en doktorsavhandling som visar förmåga till kritiskt och självständigt tänkande och som godkänns av fakulteten efter en offentlig disputation (26 § i agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens permanenta bestämmelser om examina).

Filosofie doktorsexamen
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan till studier som leder till filosofie doktorsexamen anta en person som har avlagt högre högskoleexamen vid en högskola i Finland (t.ex. FM och DI), eller en motsvarande examen på samma nivå vid en utländsk högskola. För filosofie doktorsexamen ska den studerande genomföra minst 60 studiepoäng enligt en studieplan och skriva en doktorsavhandling som visar kritiskt och självständigt tänkande inom forskningsområdet och som godkänns av fakulteten efter en offentlig disputation. Magistrar i livsmedelsvetenskaper (LVM) som avlagt sin examen vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan inte avlägga filosofie doktorsexamen vid fakulteten.

Byte av huvudämne efter licentiatexamen
När en studerande som avlagt AFL- eller LVL-examen byter huvudämne för sin doktorsexamen, eller när en studerande som avlagt FL-examen antas för att avlägga FD-examen vid fakulteten, ska ett skriftlig utlåtande begäras av den ansvariga professorn om ändamålsenligheten med en disputation i det aktuella huvudämnet och huruvida den studerande har tillräckliga kunskaper i det nya huvudämnet.

Doktorsavhandlingens form
Doktorsavhandlingen kan bestå av flera vetenskapliga artiklar eller för publicering godkända manuskript som behandlar samma problemområde och ett sammandrag (en s.k. sammanläggningsavhandling), eller vara en monografiavhandling, eller inom ekonomiska vetenskaper en avhandling som består av essäer. Sammanläggningsavhandlingens  och essäavhandlingens sammandrag ska innehålla en tillräckligt omfattande redogörelse för forskningens teoretiska bakgrund, målsättningar, metoder, resultat, analys och slutsatser.

Sammanläggningsavhandlingarna vid fakulteten består i regel av 3–5 delpublikationer. Delpublikationerna ska i regel ha publicerats i vetenskapliga serier med referentgranskning. Av delpublikationerna ska minst två ha publicerats eller vara godkända för publicering, och i den ena ska disputanden vara första författare, innan granskare kan utses för doktorsavhandlingen. De övriga delpublikationerna i sammanläggningsavhandlingen måste i regel vara manuskript som har skickats in för publicering (submitted). En av delpublikationerna kan vara ett färdigt manuskript som inte har skickats in för publicering. Disputandens medförfattare ska godkänna en redogörelse för arbetsfördelningen och att manuskriptversionen som inte har skickats in för publicering är en del av sammanläggningsavhandlingen. Om en del av doktorsavhandlingen är ett manuskript som ännu inte godkänts för publicering, ska förhandsgranskarna fästa särskild uppmärksamhet vid nivån på denna del i sitt utlåtande (Godkanda av facultetsrådet 19.1.2016).

Essäerna i en doktorsavhandling som består av essäer ska vara publicerade eller självständiga helheter som är färdiga för publicering och referentgranskning. I doktorsavhandlingen kan det också ingå essäer som disputanden har skrivit tillsammans med andra.  En doktorsavhandling som består av essäer ska innehålla minst tre essäer med disputanden som första författare.

Artiklarna eller essäerna kan vara sampublikationer om författarnas självständiga andelar kan fastställas. Till manuskriptet till en doktorsavhandling som innehåller sampublikationer ska alltid när avhandlingen överlämnas till fakultetens vetenskapssekreterare bifogas en redogörelse för disputandens andel i sampublikationerna. Disputanden, hans eller hennes handledare och medförfattarna i sampublikationerna ska bekräfta redogörelsen med sina underskrifter. En sampublikation kan ingå i flera olika examensarbeten när det finns en redogörelse för arbetsfördelningen. Den ansvariga professorn kan vid behov bekräfta disputandens redogörelse för arbetsfördelningen, om någon av medförfattarna inte reagerar på disputandens begäran.

I den färdiga doktorsavhandlingen ska handledarens (handledarnas), förhandsgranskarnas och opponentens namn och befattning anges på sidan efter titelbladet. Disputanden kan också foga en kortfattad, fritt formulerad CV till doktorsavhandlingen.

Förhandsgranskning och disputationstillstånd
Fakultetsrådet fattar beslut om beviljande av disputationstillstånd. För detta ändamål begär fakultetsrådet utlåtanden om manuskriptet till doktorsavhandlingen av minst två experter som har docentkompetens eller motsvarande vetenskapliga meriter (förhandsgranskare). Vid valet av förhandsgranskare ska särskild uppmärksamhet fästas förutom vid granskarnas sakkunskap också vid att de inte har någon anknytning till doktorsavhandlingen. De skall väljas bland personer som inte är knutna till den aktuella institutionen och i regel inte heller till fakulteten. Avhandlingens handledare eller en medförfattare till en delpublikation som ingår i avhandlingen kan inte utses till förhandsgranskare. Det rekommenderas att den ena förhandsgranskaren kommer från Finland. Den ansvariga professorn föreslår förhandsgranskare för doktorsavhandlingen. I förslaget till förhandsgranskare ska avhandlingens författare meddela att han eller hon inte har något att anmärka i fråga om valet av förhandsgranskare.  En blankett för förslag till förhandsgranskare finns på fakultetens webbsidor. Manuskriptet till doktorsavhandlingen ska lämnas in till vetenskapssekreteraren innan förhandsgranskare utses. När en avhandling som består av delpublikationer och ett sammandrag innehåller sampublikationer, ska utöver manuskriptet till sammandraget och delpublikationerna, också en redogörelse för arbetsfördelningen lämnas in. Ifall disputanden inte har avlagt licentiatexamen, ska han eller hon också lämna in uppgifter om genomförda studier som hör till påbyggnadsexamen till vetenskapssekreteraren (se Examensfordringar).

När förhandsgranskarna har utsetts ska den ansvariga professorn se till att manuskriptet till doktorsavhandlingen, och när avhandlingen består av ett sammandrag med delpublikationer och sampublikationer också en redogörelse över arbetsfördelningen, sänds till förhandsgranskarna så att de kan ge det utlåtande som behövs för disputationstillståndet. Den ansvariga professorn ser också till att förhandsgranskarna får de anvisningar som gäller granskningen och ett protokollutdrag om utnämningen till förhandsgranskare. Förhandsgranskarna ska inom tre månader från att de har fått uppdraget tillsammans eller var för sig lämna in ett skriftligt och motiverat utlåtande med ett tydligt förslag som antingen förordar eller avstyrker disputationstillstånd. Fakulteten har särskilda anvisningar om förhandsgranskningen av doktorsavhandlingar (Granskningen och bedömningen av doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar på fakultetens webbsidor).

Om förhandsgranskaren föreslår att disputationstillstånd inte ska beviljas, ges disputanden tillfälle att bemöta förhandsgranskarens utlåtande innan fakultetsrådet fattar beslutet om disputationstillstånd.

Innan doktorsavhandlingen godkänns ska den tryckas och disputanden ska försvara den vid en offentlig disputation som ordnas av fakulteten.

Förberedelser för disputationen
Samtidigt som fakultetsrådet beviljar disputationstillstånd utser rådet en bedömningsnämnd till disputationen. Bedömningsnämnden består av opponenten (i undantagsfall två opponenter), förhandsgranskarna samt en ordförande, dvs. kustos. Till kustos utses någon av fakultetens professorer eller någon som sköter en professur. I regel är kustos den ansvariga professor till vars område doktorsavhandlingen hör. Vid valet av opponent ska särskild uppmärksamhet fästas förutom vid opponentens sakkunskap också vid att han eller hon inte har någon anknytning till doktorsavhandlingen. Opponenten ska ha docentkompetens eller motsvarande vetenskapliga meriter. Opponenten ska väljas bland personer som inte är knutna till den aktuella institutionen och i regel inte heller till fakulteten. Doktorsavhandlingens förhandsgranskare kan inte vara opponent. Avhandlingens handledare eller en medförfattare till en delpublikation som ingår i avhandlingen kan inte vara medlem i bedömningsnämnden. Ifall handledaren eller en medförfattare är ansvarig professor, kan han eller hon vara kustos vid disputationsakten, men inte medverka när man föreslår ett vitsord för doktorsavhandlingen. Förslaget till bedömningsnämndens sammansättning görs av den ansvariga professorn. I förslaget till bedömningsnämnd ska disputanden meddela att han eller hon inte har något att anmärka beträffande valet av opponent. Blanketter för förslag till bedömningsnämnd på finns på fakultetens webbsidor. Den aktuella institutionen sköter kontakterna med bedömningsnämnden.

När fakultetsrådet har beviljat disputationstillstånd kommer disputanden överens om tid och plats för disputationen tillsammans med opponenten och kustos. Förhandsgranskarnas deltagande i bedömningen av doktorsavhandlingen förutsätter inte att de är närvarande vid disputationen. Disputanden eller  den aktuella institutionen ordnar disputationen och informerar om den. Disputationssal bokas via Helsingfors universitets lokal- och fastighetscenter.

Helsingfors universitet har särskilda sidor med information om doktorsdisputationen. På sidorna finns uppgifter om bl.a. tryckprocessen, publiceringen i E-thesis, understöd för tryckningen, hur man informerar om disputationen samt anvisningar om formaliteter vid disputationen. På fakultetens webbsidor finns närmare information om distributionen av doktorsavhandlingen. Om tryckningen av doktorsavhandlingen finns information t.ex. på Unigrafias sidor.

Doktorsavhandlingen ska finnas till påseende (huvudbyggnadens anslagstavla) och vara tillgänglig minst tio dagar före disputationen. Dekanus kan på ansökan som görs skriftligen förkorta denna tid till minst fem dagar (42 § i Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion). Disputanden ska lämna in en fritt formulerad, motiverad ansökan om tillstånd att förkorta tiden till vetenskapssekreteraren.  Disputanden sköter om att opponenten och kustos och förhandsgranskarna får doktorsavhandlingen i tillräckligt god tid före disputationen.

Godkännande och bedömning av doktorsavhandlingen
Opponenten (opponenterna) ska inom en månad från disputationen lämna in till fakultetsrådet ett skriftligt motiverat utlåtande om bedömningen av doktorsavhandlingen som de har granskat (44 § i Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion). Om opponenten föreslår att doktorsavhandlingen inte ska godkännas, måste han eller hon också ange de skäl som förslaget grundar sig på. Fakulteten har meddelat särskilda anvisningar om bedömningen av doktorsavhandlingar (Granskningen och bedömningen av doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar på fakultetens webbsidor). Dessutom ger bedömningsnämnden ett gemensamt utlåtande som innehåller nämndens förslag till vitsord. Kustos ger ett eget utlåtande om disputationsakten. Kustos utlåtande kan också fogas till bedömningsnämndens utlåtande.

Fakultetsrådet fattar beslut om godkännande av doktorsavhandlingen och avhandlingens vitsord på grundval av opponentens och bedömningsnämndens utlåtanden. Det finns tre vitsord: Med beröm godkänd, godkänd och underkänd. Ifall man föreslår vitsordet med beröm godkänd, måste nämnden enhälligt understöda förslaget och motivera det särskilt väl. Före bedömningen av doktorsavhandlingen ska disputanden ges tillfälle att bemöta opponentens utlåtande. En studerande som är missnöjd med bedömningen av doktorsavhandlingen får söka omprövning skriftligen hos rättsskyddsnämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet (64 § i Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion).
Upp

LICENTIATEXAMEN

Agronomie- och forstlicentiatexamen och licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper
En studerande som antagits till vetenskapliga påbyggnadsstudier ska genomföra påbyggnadsstudierna enligt en studieplan som har godkänts av fakulteten och skriva en licentiatavhandling som visar goda kunskaper i forskningsområdet och förmåga att självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder (27 § i agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens permanenta bestämmelser om examina).

Licentiatavhandlingens form
Licentiatavhandlingen kan vara en monografi eller bestå av flera för publicering godkända vetenskapliga artiklar eller manuskript som behandlar samma problemkomplex och ett sammandrag av dem. Sammandraget ska innehålla en tillräckligt omfattande redogörelse för forskningens teoretiska bakgrund, målsättningar, metoder, resultat, analys och slutsatser.

I fråga om delpublikationer ska målsättningen vara att de har publicerats i en vetenskaplig serie med referentgranskning, eller att de är manuskript som har genomgått referentgranskning och godkänts för publicering. Av delpublikationerna i en licentiatavhandling som består av artiklar ska åtminstone en vara publicerad eller godkänd för publicering och de övriga manuskript som skickats in för publicering (submitted). I en licentiatavhandling som består av artiklar ska det ingå minst två delpublikationer. En delpublikation som ingår i en licentiatavhandling kan senare ingå som delpublikation i en doktorsavhandling. Publikationerna kan vara sampublikationer om författarens självständiga andel kan fastställas. Till en licentiatavhandling som innehåller sampublikationer ska när manuskriptet lämnas in till vetenskapssekreteraren alltid fogas en redogörelse för författarens andel i sampublikationen. Licentiatavhandlingens författare, handledaren och medförfattarna i sampublikationerna ska bekräfta redogörelsen med sina underskrifter. Författaren ska också ge vetenskapssekreteraren uppgifterna om genomförda påbyggnadsstudier som ingår i examen (se Examensfordringar).

En sampublikation kan ingå i flera olika examensarbeten när det finns en redogörelse för arbetsfördelningen.

I den färdiga licentiatavhandlingen ska handledarens (handledarnas), förhandsgranskarnas och opponentens namn och högskola anges på sidan efter titelbladet.

Granskningen av licentiatavhandlingen
Till granskare utser fakultetsrådet den ansvariga professorn eller vid förhinder någon annan av fakultetens professorer och minst två andra granskare som ska vara doktorer. Avhandlingens handledare eller en medförfattare i en delpublikation som ingår i avhandlingen kan inte utses till granskare. Den ansvariga professorn föreslår granskare för licentiatavhandlingen. En blankett för förslag till granskare finns på fakultetens webbsidor. Innan granskarna utses ska manuskriptet till licentiatavhandlingen lämnas in till vetenskapssekreteraren. Ifall licentiatavhandlingen består av delpublikationer, ska sammandraget lämnas in tillsammans med delpublikationerna (om avhandlingen innehåller sampublikationer bifogas dessutom en redogörelse för arbetsfördelningen).

När granskare har utsetts ser den ansvariga professorn till att granskarna får varsitt inbundet exemplar av licentiatavhandlingen. Ifall avhandlingen består av delpublikationer, ska granskarna få ett inbundet sammandrag och delpublikationerna (om avhandlingen innehåller sampublikationer bifogas dessutom en redogörelse för arbetsfördelningen). Den ansvariga professorn ser också till att granskarna får de anvisningar som gäller granskningen och ett protokollutdrag om utnämningen till granskare. Den aktuella institutionen sköter kontakterna med bedömningsnämnden.

Godkännande och bedömning av licentiatavhandlingen
Före godkännande och bedömning presenterar den studerande sin avhandling i ett licentiatseminarium, där granskarna och andra intresserade kan framföra sin kritik. Efter seminariet skriver granskarna sina utlåtanden.

Granskarna ska inom en månad från att de har fått uppdraget tillsammans eller var för sig ge ett skriftigt och motiverat utlåtande med förslag om godkännande eller underkännande av licentiatavhandlingen och ett förslag till  vitsord. Fakulteten har meddelat särskilda anvisningar om granskningen och bedömningen av licentiatavhandlingar (Granskningen och bedömningen av doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar).

Fakultetsrådet fattar beslut om godkännande och vitsord på grundval av granskarnas utlåtande. Det finns tre vitsord: Med beröm godkänd, godkänd och underkänd. Före bedömningen av avhandlingen ska författaren ges tillfälle att bemöta granskarnas utlåtande. En studerande som är missnöjd med bedömningen av licentiatavhandlingen får söka omprövning skriftligen hos rättsskyddsnämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet (64 § i Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion).

Licentiatavhandlingens och doktorsavhandlingens behandling i fakultetsrådet
Vid fakultetsrådets möten behandlas utnämningen av granskare för licentiatavhandlingar, förhandsgranskare för doktorsavhandlingar, disputationstillstånd och bedömningen av doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. Licentiatavhandlingar behandlas vid två och doktorsavhandlingar vid tre möten (en schematisk beskrivning av behandlingen av doktorsavhandlingar och  licentiatavhandlingar vid fakulteten). Den studerande ska ha studierätt för påbyggnadsexamen vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och vara anmäld som närvarande i studeranderegistret för att licentiatavhandlingen och doktorsavhandlingen ska kunna behandlas i fakultetsrådet. Fakultetsrådet sammanträder cirka en gång i månaden med undantag för sommarmånaderna. Information om mötesdagar och när material kan lämnas in till fakultetens kansli finns på fakultetens webbsidor: http://www.helsinki.fi/mmtdk/hallinto/tdkneuvosto/kokousajat.html
Upp

EXAMENSBEVIS

För att få sin examen måste den studerande vara anmäld som närvarande i universitetets studeranderegister och har studierätt för påbyggnadsexamen vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. När licentiatavhandlingen eller doktorsavhandlingen har godkänts och bedömts beviljar agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten ett examensbevis. Examensbeviset beviljas inte automatiskt utan den studerande gör en skriftlig ansökan som riktas till fakultetens kansli.

Ansökan om examensbevis kan lämnas in när

 • alla påbyggnadsstudier i studieplanen som krävs för examen har genomförts (den ansvariga professorn kontrollerar och bekräftar med sin underskrift att påbyggnadsstudierna har genomförts i enlighet med studieplanen)
 • alla studieprestationer som ingår i påbyggnadsexamen finns registrerade i studieregistret och institutionen har sammanfört dem i studiehelheter (påbyggnadsstudier i huvudämnet) och
 • fakultetsrådet hat godkänt och bedömt licentiatavhandlingen eller doktorsavhandlingen.

Fakultetens kansli ansvarar för utfärdandet av examensbevisen (Vik, Infocentret, 3 vån., Viksbågen 11). Den studerande fyller i examensblanketten som skickas per post när licentiatavhandlingen/doktorsavhandlingen har godkänts i fakultetsrådet. Blanketten kan också skrivas ut från fakultetens webbsidor. På blanketten finns närmare information.

Respons på påbyggnadsstudierna

Den studerande och handledarna har rätt och skyldighet att ge respons på påbyggnadsstudierna. Fakulteten samlar regelbundet in respons från studerande och handledare som används när påbyggnadsstudierna utvecklas.

Ikraftträdande

Dessa anvisningar om påbyggnadsstudier träder i kraft 1.8.2015. 

(1.2.2016)