Forskning vid fakulteten Databaserna Kontaktuppgifter

PB 62
Viksbågen 11
FI-00014 Helsingfors universitet

mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Sök kontaktinformation

Fördelningen av Framtidsfondens avkastning 2017

 

I enlighet med målen i Helsingfors universitets strategi lanserade universitetet en medelsanskaffningskampanj 2010. För detta ändamål inrättade universitetet Framtidsfonden, genom vilken privata donationer kanaliseras till universitetets grundkapital.

Syftet med fonden är enligt stadgarna att genomföra strategiska projekt som är viktiga för Helsingfors universitets framtid. Donatorerna har haft möjlighet att framföra önskemål om hur avkastningen av det donerade kapitalet ska användas.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten ska fördelas 114 000 € av Framtidsfondens avkastning för 2017 för att stödja forskningsverksamheten.

Framtidsfondens avkastning ska fördelas enligt följande:


För att främja och utveckla jordbruksnäringen, till primärproduktionen och dess ekonomiska frågor 40 000 euro

  • Stöd för forskningsverksamhet på doktorsavhandlingsnivå inom området.
  • Ansökningar behandlas av universitetslektor Leena Rantamäki-Lahtinen.


Näringsforskning – inbegriper näringsforskning gällande människor eller djur 40 000 euro

  • Forskarstuderandes näringsforskning.
  • Ansökningar behandlas av professor Marja Mutanen and Jarmo Valaja.


Landsbygdsforskning, regionforskning eller växelverkan mellan landsbygd och stad
20 000 euro

  • Ansökningar behandlas av professor Timo Sipiläinen.


Kemisk industri, gödningsmedel, växtskyddsmedel 14 000 euro

  • Ansökningar behandlas av professor Pirjo Mäkelä


Ansökan om finansiering ur de medel som anvisats för att stödja forskningsverksamheten ska göras senast 30.11.2016 med e-blanketten.

Finansieringen betalas ut som ett personligt stipendium om den som beviljas finansieringen inte står i anställningsförhållande till universitetet under finansieringsperioden.  Om den som beviljas finansiering står i anställningsförhållande till universitetet kan finansieringen anvisas till personens förfogande som ett anslag till dennes institution. Den beviljade finansieringen ska användas i sin helhet under 2017.