Forskning vid fakulteten Databaserna Kontaktuppgifter

PB 62
Viksbågen 11
FI-00014 Helsingfors universitet

mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Sök kontaktinformation

Fördelningen av Framtidsfondens avkastning 2015

I enlighet med målen i Helsingfors universitets strategi lanserade universitetet en medelsanskaffningskampanj 2010. För detta ändamål inrättade universitetet Framtidsfonden, genom vilken privata donationer kanaliseras till universitetets grundkapital. Syftet med fonden är enligt stadgarna att genomföra strategiska projekt som är viktiga för Helsingfors universitets framtid. Donatorerna har haft möjlighet att framföra önskemål om hur avkastningen av det donerade kapitalet ska användas. Rektorn har beslutat om hur Framtidsfondens avkastning ska fördelas.

Rektorn har beviljat Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten 67 000 euro av Framtidsfondens avkastning för 2015 för att stödja forskningsverksamheten enligt följande:

• För att främja och utveckla jordbruksnäringen, till primärproduktionen och dess ekonomiska frågor
20 000 euro
Stöd för forskningsverksamhet på doktorsavhandlingsnivå inom området.
Ansökningar behandlas av professor Pekka Mäkinen

• Näringsforskning – inbegriper näringsforskning gällande människor eller djur
20 000 euro
Forskarstuderandes näringsforskning.
Ansökningar behandlas av professor Hely Tuorila och professor Jarmo Valaja.

• Landsbygdsforskning, regionforskning eller växelverkan mellan landsbygd och stad
20 000 euro
Ansökningar behandlas av professor Pekka Mäkinen.

• Kemisk industri, gödningsmedel, växtskyddsmedel
7 000 euro
Ansökningar behandlas av professor Helinä Hartikainen.

Ansökan om finansiering ur de medel som anvisats för att stödja forskningsverksamheten ska göras senast 30.11.2014 med e-blanketten nedan. Finansieringen betalas ut som ett personligt stipendium om den som beviljas finansieringen inte står i anställningsförhållande till universitetet under finansieringsperioden. Om den som beviljas finansiering står i anställningsförhållande till universitetet kan finansieringen anvisas till personens förfogande som ett anslag till dennes institution. Den beviljade finansieringen ska användas i sin helhet under 2015. En rapport om hur finansieringen använts tillställs fakultetens ekonomichef senast 30.11.2015.

Till ansökningsblanketten >>