Forskning vid fakulteten Databaserna Kontaktuppgifter

PB 62
Viksbågen 11
FI-00014 Helsingfors universitet

mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Sök kontaktinformation

Blommor och diplom

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten delar varje år ut priser till en god lärare, för förra årets bästa avhandling och till en fakultetsmedlem som främjar växelverkan i samhället.

Bestämd och uppmuntrande

I år gick priset En god lärare till Sanna Kanerva vid Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper. Förslagen till pristagare ges av fakultetens studerande. KTT-studerandena som nominerade Kanerva gav många lovord till sin lärare.

– Sanna Kanerva är en välmeriterad föreläsare, som beaktar studerandena i sina undervisningsmetoder och ger uppmuntran i användningen av kompletterande material. Till exempel under kursen Markvetenskapens grunder klargjorde hon den för många studerande rätt svåra kemin. Med små förhör höll hon hela gänget på alerten under hela kursen fram till tentamen. Trots att ämnet var svårt och kursen krävande fick Sanna kursen att kännas lätt och vetenskapsområdet trevligt. Hon höll genomgående en sträng linje, men överlät också en del av ansvaret på studerandena, motiverade förslagsgivarna.

– Det här är den finaste belöningen man kan få i det här arbetet. Jag försöker fortsätta enligt samma modell, sa Sanna Kanerva, som var mycket positivt överraskad av hedersbetygelsen.

Den bästa av de bästa

År 2013 var ett rekordår beträffande antalet avhandlingar. Totalt 48 avhandlingar granskades och av dem fick sex stycken det högsta betyget med beröm godkänd. Av dessa belönades som bästa avhandling 2013 Tommaso Raffaellos arbete Pathogenomics of the Heterobasidion species: Functional analysis of the HaHOG1 MAP kinase.

– Det fanns många utmärkta arbeten, och därför nöjer jag mig med att säga att den här avhandlingen var verkligt bra, sa prodekanen Jari Valkonen som ansvarar för forskningen en aning på skämt.

I artikeln till sin doktorsavhandling fokuserar Raffaello på rottickan och dess skademekanismer på gennivå. Handledaren i arbetet, Fred Asiegbu, analyserade förtjänsterna i Raffaellos arbete närmare.

– Den finska skogsindustrin förlorar hundratusen euro varje dag på grund av de skador som rottickan orsakar. Tommaso Raffaellos avhandling om rottickan är en högaktuell insats för att lösa ett väldigt mångfasetterat och svårt problem, som har stor inverkan på Finlands ekonomi, berättade Asiegbu.

– Inom ett område som relaterar till skogsvetenskaperna, där innovationer är sällsynta, har Raffaello genomfört banbrytande forskning som kan föra hela branschen framåt.

– Ensam kan man inte uppnå något här i världen. Man behöver alltid stöd, säger Tommaso och riktar ett varmt tack till alla kollegor.

Samhället behöver miljöekonomi

Priset Årets opinionsbildare, som utdelades för andra gången, gick till professor Markku Ollikainen vid Institutionen för ekonomi. Ollikainens kunskapsområde, miljö- och naturresursekonomi, anknyter till de största utmaningarna i samhället för närvarande så som klimatförändringen, föroreningen av Östersjön och främjandet av hållbarhet inom jordbruk, skogsbruk och gruvverksamhet.

– Professor Ollikainen har bidragit med kunskap från sitt område på ett mycket betydande sätt till nytta för samhället, politikerna och den stora allmänheten. Han skriver ofta insändare om miljöfrågor i tidningarna, och han blir ofta intervjuad i radio, tv och tidningar.

– Ollikainens samhälleliga påverkan når också utanför landets gränser. År 2013 startade han till exempel ett samarbetsprojekt, där man lär ledningen för China Development Bank hur man kan beakta naturaspekter i finansieringsbeslut. Han valdes också nyligen till ordförande i Klimatpanelen, motiverar de fakultetsmedlemmar som nominerade Ollikainen.

– Priset kunde ha tilldelats läroämnet i sin helhet. Forskningsfrågorna inom detta område är så aktuella och intressanta för samhället, sa Ollikainen i sitt tacktal.

Priserna delades ut traditionsenligt på fakultetseftermiddagen som hölls den 15 maj. I varje pris ingår ett stipendium på tusen euro.

Text och bilder: Sanna Schildt
Översättning: AAC global