Forskning vid fakulteten Databaserna Kontaktuppgifter

PB 62
Viksbågen 11
FI-00014 Helsingfors universitet

mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Sök kontaktinformation

Fördelningen av Framtidsfondens avkastning 2014

I enlighet med målen i Helsingfors universitets strategi lanserade universitetet en medelsanskaffningskampanj 2010. För detta ändamål inrättade universitetet Framtidsfonden, genom vilken privata donationer kanaliseras till universitetets grundkapital.

Syftet med fonden är enligt stadgarna att genomföra strategiska projekt som är viktiga för Helsingfors universitets framtid. Donatorerna har haft möjlighet att framföra önskemål om hur avkastningen av det donerade kapitalet ska användas.

Rektorn har beslutat om hur Framtidsfondens avkastning ska fördelas. Rektorn har beviljat Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten  57 000 euro av Framtidsfondens avkastning för 2014 för att stödja forskningsverksamheten.


Framtidsfondens avkastning ska fördelas enligt följande:

 • För att främja och utveckla jordbruksnäringen, till primärproduktionen och dess ekonomiska frågor
  20 000 euro
  Stöd för forskningsverksamhet på doktorsavhandlingsnivå inom området.
  Ansökningar behandlas av professor Pekka Mäkinen och professor Aila Vanhatalo.
 • Näringsforskning – inbegriper näringsforskning gällande människor eller djur
  20 000 euro
  Forskarstuderandes näringsforskning.
  Ansökningar behandlas av professor Mikael Fogelholm och professor Aila Vanhatalo.
 • Landsbygdsforskning, regionforskning eller växelverkan mellan landsbygd och stad
  10 000 euro
  Ansökningar behandlas av professor Pekka Mäkinen.
 • Kemisk industri, gödningsmedel, växtskyddsmedel
  7 000 euro
  Ansökningar behandlas av professor Helinä Hartikainen och professor Juha Helenius.

Ansökan om finansiering ur de medel som anvisats för att stödja forskningsverksamheten ska göras senast 31.12.2013 med e-blanketten nedan.

Finansieringen betalas ut som ett personligt stipendium om den som beviljas finansieringen inte står i anställningsförhållande till universitetet under finansieringsperioden.  Om den som beviljas finansiering står i anställningsförhållande till universitetet kan finansieringen anvisas till personens förfogande som ett anslag till dennes institution. Den beviljade finansieringen ska användas i sin helhet under 2014. En rapport om hur finansieringen använts tillställs fakultetens ekonomichef senast 31.12.2014.